Novinky

Usnesení sboru zástupců ČMMJ ze dne 4. 6. 2022

USNESENÍ Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, z. s. konaného dne 4. června 2022 v Kostelci nad Černými Lesy

Sbor zástupců Českomoravské myslivecké jednoty (dále jen „SZ ČMMJ“) konaný v Kostelci nad Černými lesy dne 4. června 2022

I. Projednal:
 1. Zprávu předsedy ČMMJ Ing. Jiřího Janoty o činnosti Myslivecké rady ČMMJ (dále jen „MR ČMMJ“) a plnění usnesení VSZ ČMMj konaného dne 26. 6. 2021 v Praze.
 2. Zprávu o činnosti Dozorčí rady ČMMJ (dále jen „DR ČMMJ“) od VSZ ČMMJ konaného dne 26. 6. 2021 v Praze, přednesenou Ing. Alexandrem Sedáčkem, Ph.D., předsedou DR ČMMJ.
 3. Stanovisko DR ČMMJ k výroční zprávě ČMMJ za rok 2021.
 4. Výroční zprávu ČMMJ za rok 2021.
 5. Informace o rozpočtu ČMMJ na rok 2022.
 6. Informace o inventarizaci společného majetku ČMMJ
 7. Stanoviska zástupců dozorčích rad v obchodních společnostech k výsledku jejich hospodaření za rok 2021.
 8. Změnu střeleckého řádu ČMMJ.
 9. Směrnici pro činnost rozhodčích myslivecké sportovní střelby ČMMJ.
 10. Směrnici pro vedení členské evidence a vybírání členských příspěvků i pojistného ČMMJ.
 11. Informace o výsledku hospodaření obchodních společností Myslivost, s.r.o. a HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. za rok 2021.
II. Schválil:
 1. Program zasedání SZ ČMMJ, konaného dne 4.6.2022.
 2. Volbu předsedajícího zasedání SZ ČMMJ Ing. Jiřího Janoty, předsedy ČMMJ, který byl navržen MR ČMMJ
 3. Volbu zapisovatelky Ivony Karlíkové a ověřovatele zápisu Ing. Daniela Švrčuly, místopředsedy ČMMJ
 4. Způsob volby
 • u bodů A1, A2 a E programu jednání volbu aklamací, každý delegát má jeden hlas
 • u ostatních bodů programu jednání volbu vahou hlasů
 1. Volbu Mandátové komise ve složení:
  Předseda Ing. Václav Vomáčka
  Tajemník komise Ing. lva Dvořáková
  Zástupci OMS ČMMJ
  OMS Kutná Hora
  OMS Rychnov nad Kněžnou
  OMS Jindřichův Hradec
  František Barták
  Ing. Vladimír Šabata
  Ing. Karel David
 2. Volbu Pracovního předsednictva ve složení:
  Ing. Jiří Janota předseda ČMMJ
  JUDr. Petr Valenta místopředseda ČMMJ
  Ing. Daniel Švrčula místopředseda ČMMJ
  Ing. Alexander Sedláček, Ph.O. předseda DR ČMMJ
  Zástupci OMS ČMMJ
  OMS Praha 9
  OMS Benešov
  OMS Pardubice
  OMS Mělník
  OMS Vyškov
  OMS Uherské Hradiště
  RSDr. Jiří Havel
  Ing. Jan Slabý
  Ing. Milan Bukač
  Ing. Radek Mareš
  Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
  Libor Beníček
 3. Volbu Návrhové komise ve složení:
  Předseda JUDr. Petr Valenta
  Tajemník komise Ing. Jiřina Špálová
  Zástupci OMS ČMMJ
  OMS Karlovy Vary
  OMS Liberec
  OMS Svitavy
  OMS Jihlava
  OMS Nový Jičín
  Ing. Evžen Krejčí
  Josef Žďárský
  Mgr. Jaroslav Král
  Ing. Josef Prokeš
  Miroslav Kloss
 4. Výroční zprávu ČMMJ za rok 2021 včetně rozhodnutí ponechat zisk ve výši Kč 3 060 824,46 Kč na účtu nerozděleného zisku minulých let.
 5. Změnu Střeleckého řádu ČMMJ
 6. Směrnici pro činnost rozhodčích myslivecké sportovní střelby.
 7. Směrnici pro vedení členské evidence a vybírání členských příspěvků i pojistného ČMMJ.
 8. Záměr ukončit činnost a naložit s HALALI, všeobecnou pojišťovnu a.s., při dodržení následujících podmínek:
  a) Dům v Praze 1, Jungmannova 32/25 zůstane v majetkové dispozici ČMMJ;
  b) Povinné pojištění (48 ZoM) bude nadále součástí členství v ČMMJ, pojistné bude hrazeno v rámci členského příspěvku;
  c) Pří výběru kupujícího bude jedním ze zásadních kritérií ekonomická výhodnost.
 9. Zmocnění MR ČMMJ navrhnout podmínky a způsob naložení s Halali, všeobecnou pojišťovnou, a.s. a na následujícím zasedání SZ ČMMJ předložit k odsouhlasení nejvýhodnější indikativní nabídky pro případné naložení s pojišťovnou.
III. Vzal na vědomí
 1. Zprávu mandátové komise – na tomto SZ ČMMJ je přítomno 73 zástupců delegovaných z 80 pobočných spolků (dále jen „OMS ČMMJ“) a 6 zástupců z 8 klubů ČMMJ Z celkového počtu 88 zástupců je na dnešním zasedání přítomno 79 zástupců oprávněných hlasovat, kteří disponují vahou hlasů s počtem 47868 z 51682 možných, což je 92 %. Vzhledem k nadpoloviční většině přítomných zástupců je tento SZ ČMMJ, z. s., schopný se usnášet.
 2. Zprávu předsedy ČMMJ Ing. Jiřího Janoty o činnosti Myslivecké rady ČMMJ (dále jen „MR ČMMJ“) a plnění usnesení VSZ ČMMJ konaného dne 26. 6. 2021 v Praze.
 3. Zprávu o činnosti Dozorčí rady ČMMJ od VSZ ČMMJ konaného dne 26.6.2021 v Praze, přednesenou Ing. Alexandrem Sedláčkem, Ph.D., předsedou DR ČMMJ.
 4. Stanovisko DR ČMMJ k výroční zprávě ČMMJ za rok 2021.
 5. Informací o rozpočtu ČMMJ na rok 2022.
 6. Informací o inventarizaci společného majetku ve spoluvlastnictví ČMMJ a pobočných spolků.
 7. Stanovisko Dozorčí rady HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. k výsledku hospodaření HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. za rok 2021.
 8. Stanovisko Dozorčí rady Myslivost, s.r.o. k výsledku hospodaření společností Myslivost, s.r.o. za rok 2021.
 9. Výsledek hospodaření HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. za rok 2021 se ztrátou 1 423 000,- Kč.
 10. Výsledek hospodaření obchodní společnosti Myslivost, s.r.o. za rok 2021 se ziskem 5 975 797,90 Kč před zdaněním.
IV. Uložil
 1. MR ČMMJ:
  a) Ukládá MR ČMMJ reinvestovat částku, o kterou byl snížen základ daně z příjmů právnických osob do hlavní činnosti ČMMJ (§ 18 a § 20 zákona č. 586/1992 Sb.).
 2. Předsedovi ČMMJ:
  a) Zaslat všem OMS ČMMJ společně se zápisem z 4. 6. 2022 také Usnesení ze SZ ČMMJ
  b) Zajistit, aby v elektronickém Věstníku ČMMJ, z. s., byly publikovány a na webových stránkách ČMMJ, z. s. zveřejněny významné materiály schválené SZ ČMMJ, z. s., a to:
 • Usnesení SZ ČMMJ
 • Střelecký řád ČMMJ
 • Směrnici pro činnost rozhodčích myslivecké sportovní střelby
 • Směrnici pro vedení členské evidence a vybírání členských příspěvků, pojistného ČMMJ
  c) Zajistit po dohodě s jednatelem obchodní společnosti Myslivost, s.r.o., zveřejnění informace o konání SZ ČMMJ v časopise Myslivost a postupné zveřejnění vybraných materiálů, které SZ ČMMJ schválil.
V. Pověřil:

a) Zástupce ČMMJ, v obchodních společnostech ČMMJ, aby zajistili předání výsledků hospodaření obchodních společností ČMMJ, za r. 2022, nejpozději do 30. 4. 2023 sekretariátu ČMMJ

V Kostelci nad Černými Lesy, dne 4. června 2022

Originál usnesení najdete ve Věstníku ČMMJ.