Novinky

Usnesení Sboru zástupců z 11. 7. 2020

USNESENÍ
Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, z. s.
konaného dne 11. července 2020 v Kostelci nad Černými Lesy

Sbor zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. (dále jen „SZ ČMMJ, z.s.“) konaný v Kostelci nad Černými lesy dne 11. července 2020

I. Projednal:
 1. Zprávu předsedy ČMMJ, z.s. Ing. Jiřího Janoty
  • o činnosti Myslivecké rady ČMMJ, z.s. (dále jen „MR ČMMJ, z.s.“) od SZ ČMMJ, z.s. konaného dne 15. 11. 2019 v Brně
  • o kontrole plnění Usnesení SZ ČMMJ, z. s. konaného dne 15. 11. 2019 v Brně
 1. Zprávu o činnosti Dozorčí rady ČMMJ, z. s. (dále jen „DR ČMMJ, z.s.“) od SZ ČMMJ, z.s. konaného dne 15. 11. 2019 v Brně, přednesenou Ing. Ladislavem Křížkem, předsedou DR ČMMJ, z.s.
 2. Výsledek hospodaření ČMMJ, z.s. za rok 2019.
 3. Stanovisko DR ČMMJ, z.s. k výsledku hospodaření ČMMJ, z.s. za rok 2019.
 4. Informace o rozpočtu ČMMJ na rok 2020.
 5. Informace o inventarizaci společného majetku ČMMJ, z.s.
 6. Informace o výsledku hospodaření obchodních společností Myslivost, s.r.o. a HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. za rok 2019.
 7. Stanoviska zástupců dozorčích rad v obchodních společnostech k výsledku jejich hospodaření za rok 2019.
 8. Změnu Stanov ČMMJ.
 9. Informace představenstva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.
 10. Informace jednatele Myslivost, s.r.o.
II. Schválil:
 1. Program zasedání SZ ČMMJ, z.s., konaného dne 11. 7. 2020
 2. Volbu předsedajícího zasedání SZ ČMMJ, z.s. Ing. Jiřího Janoty, předsedy ČMMJ, z.s., který byl navržen MR ČMMJ, z.s.
 3. Volbu zapisovatelky Ivony Karlíkové a ověřovatele zápisu Ing. Romana Urbance, Ph.D. místopředsedy ČMMJ, z.s.
 4. Způsob volby
  • u bodů A1, A2 a E programu jednání volbu aklamací, každý delegát má jeden hlas
  • u ostatních bodů programu jednání volbu vahou hlasů
 1. Volbu Mandátové komise ve složení:
  Předseda Ing. Josef Nenadál – člen MR ČMMJ, z.s.
  Tajemník Ing. Iva Dvořáková – sekretariát ČMMJ, z.s.
  Zástupci OMS ČMMJ, z.s.
  OMS Domažlice Ing. Václav Duffek
  OMS Chrudim Mgr. Bc. František Stejskal
  OMS Karviná Ing. Václav Přeček
 1. Volbu Pracovního předsednictva ve složení:
  Ing. Jiří Janota předseda MR ČMMJ, z.s.
  Ing. Roman Urbanec, Ph.D. místopředseda ČMMJ, z.s.
  Ing. Ladislav Křížek předseda DR ČMMJ, z.s.
  Zástupci OMS ČMMJ, z.s.
  OMS Frýdek-Místek Bc. Hubert Rodek
  OMS Kladno Ing. Petr Frühauf
  OMS Praha-venkov Ing. Kateřina Preislerová Štolcová
  OMS Teplice Ing. Václav Hrádek
  OMS Česká Lípa Petr Lípa
  OMS Havlíčkův Brod Ing. Ervín Husvater, CSc.
 1. Volbu Návrhové komise ve složení:
  Předseda JUDr. Petr Vacek – předseda OPK ČMMJ, z.s.
  Tajemník Ing. MgA. Jana Adámková – sekretariát ČMMJ, z.s.
  Zástupci OMS ČMMJ, z.s.
  OMS Kolín Ing. Jaroslav Tomášek
  OMS Písek Jan Matulka
  OMS Žďár nad Sázavou Jan Kožený
 1. Výsledek hospodaření ČMMJ, z.s. za rok 2019.
 2. Ponechat zisk ve výši Kč 3.565.213,91 na účtu nerozděleného zisku minulých let.
 3. Návrh rozpočtu ČMMJ na rok 2020.
 4. Předložený návrh novelizace Stanov ČMMJ, z.s.
III. Vzal na vědomí:
 1. Zprávu mandátové komise – na tomto SZ ČMMJ, z.s. je přítomno 72 zástupců delegovaných z 80 pobočných spolků (dále jen „OMS ČMMJ, z.s.“) a 5 zástupců z 8 klubů ČMMJ, z.s. Z celkového počtu 88 zástupců je na dnešním zasedání přítomno 77 zástupců oprávněných hlasovat, což je 91,1 %, kteří disponují vahou hlasů 49 677 hlasy. Vzhledem k nadpoloviční většině přítomných zástupců je tento SZ ČMMJ, z. s., schopný se usnášet.
 2. Zprávu předsedy ČMMJ, z.s., Ing. Jiřího Janoty
  • o činnosti Myslivecké rady ČMMJ, z.s. od SZ ČMMJ, z.s. konaného dne 15. 11. 2019 v Brně,
  • o kontrole plnění Usnesení SZ ČMMJ, z.s. konaného dne 15. 11. 2019 v Brně.
 1. Zprávu o činnosti Dozorčí rady ČMMJ, z.s. od SZ ČMMJ, z.s. konaného dne 15. 11. 2019 v Brně, přednesenou Ing. Ladislavem Křížkem, předsedou DR ČMMJ, z.s.
 2. Stanovisko DR ČMMJ, z.s. k výsledku hospodaření ČMMJ, z.s. za rok 2019.
 3. Informaci o inventarizaci společného majetku ve spoluvlastnictví ČMMJ a pobočných spolků.
 4. Výsledky hospodaření obchodních společností ČMMJ, z.s. za rok 2019.
  • výsledek hospodaření HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. za rok 2019 se ziskem 2 444 990 Kč, který bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let,
  • výsledek hospodaření obchodní společnosti Myslivost, s.r.o. za rok 2019 se ziskem 4 313 129,91 Kč.
 1. Stanoviska zástupců dozorčích rad obchodních společností ČMMJ, z.s., k výsledkům hospodaření obchodních společností HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. a Myslivost, s.r.o. za rok 2019.
 2. Informaci předsedy představenstva Ing. Vladimíra Sládečka o všeobecné pojišťovně HALALI, a.s.
 3. Informace jednatele Myslivost, s.r.o. Ing. Miloše Fischera, MBA.
IV. Uložil:
 1. MR ČMMJ, z. s.:
  • Reinvestovat částku, o kterou byl snížen základ daně z příjmů právnických osob do hlavní činnosti ČMMJ (§ 18 a § 20 zákona č. 586/1992 Sb.).
  • Zmocňuje MR ČMMJ k provádění průběžných změn rozpočtu, avšak v rámci vyrovnaného rozpočtu.
  • Dořešit ve spolupráci s OMS Ostrava, OMS Pardubice, OMS Hodonín a OMS Svitavy majetkové záležitosti týkající se delimitace majetku na základě delimitačních protokolů z roku 1998.
  • Vypracovat úplné znění novelizovaných Stanov ČMMJ, z.s. a zaslat novelizované Stanovy ČMMJ, z.s. do spolkového rejstříku.
 1. Předsedovi ČMMJ, z.s.:
  • Zaslat všem OMS ČMMJ, z.s. společně se zápisem z 11. 7. 2020 také Usnesení ze SZ ČMMJ, z.s.
  • Zajistit, aby v elektronickém Věstníku ČMMJ, z. s., byly publikovány a na webových stránkách ČMMJ, z. s. zveřejněny významné materiály schválené SZ ČMMJ, z. s., a to:
   • Usnesení SZ ČMMJ, z.s.
   • Novelizace Stanov ČMMJ, z.s.
  • Zajistit po dohodě s jednatelem obchodní společnosti Myslivost, s.r.o., zveřejnění informace o konání SZ ČMMJ, z.s. v časopise Myslivost a postupné zveřejnění vybraných materiálů, které SZ ČMMJ, z.s. schválil.

V Kostelci nad Černými Lesy, dne 11. července 2020

Ing. Jiří Janota, předsedající SZ ČMMJ, z. s.
JUDr. Petr Vacek, předseda návrhové komise

Soubory ke stažení