Novinky

Sbor zástupců

Usnesení Sboru zástupců ze dne 15. 11. 2019

Sbor zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. (dále jen „SZ ČMMJ, z.s.“) konaný v Brně dne 15. listopadu 2019

I. Projednal:
 1. Zprávu předsedy ČMMJ, z.s. Ing. Jiřího Janoty

a) o činnosti Myslivecké rady ČMMJ, z.s. (dále jen „MR ČMMJ, z.s.“) od SZ ČMMJ, z.s. konaného dne 8. 6. 2019 v Benešově,

b) o kontrole plnění Usnesení SZ ČMMJ, z. s. konaného dne 8. 6. 2019 v Benešově.

 1. Zprávu o činnosti Dozorčí rady ČMMJ, z. s. (dále jen „DR ČMMJ, z.s.“) od SZ ČMMJ, z.s. konaného dne 8. 6. 2019 v Benešově, přednesenou Ing. Ladislavem Křížkem, předsedou DR ČMMJ, z.s.
 2. Návrh na změnu řízení ČMMJ.
 3. Novelizace Zkušebních řádů pro lovecké psy – všeobecná část – informace o změnách MZe.
 4. HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. – Skupinová pojistná smlouva o pojištění
  členů ČMMJ pro rok 2020 – navýšení pojistné částky na 300,- Kč.
 5. Změna Střeleckého řádu ČMMJ.
 6. Informace o inventarizaci společného majetku ve spoluvlastnictví ČMMJ a OMS.
 7. Informace představenstva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.
 8. Informace jednatele Myslivost, s.r.o.
II. Schválil:
 1. Program zasedání SZ ČMMJ, z.s., konaného dne 15. 11. 2019 s tím, že bod programu B3 se stahuje a bod B4 se přesouvá za bod B8.
 2. Volbu předsedajícího zasedání SZ ČMMJ, z.s. Ing. Jiřího Janoty, předsedy ČMMJ, z.s., který byl navržen MR ČMMJ, z.s.
 3. Volbu zapisovatelky Ivony Karlíkové a ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Červenky, místopředsedy ČMMJ, z.s.
 4. Způsob volby
  • u bodů A1, A2 a E programu jednání volbu aklamací, každý delegát má jeden hlas,
 • u ostatních bodů programu jednání volbu vahou hlasů.
 1. Volbu Mandátové komise ve složení:

předseda Ing. Josef Nenadál
tajemník komise Ing. Iva Dvořáková

Zástupci OMS ČMMJ – (3)
OMS Ústí n. Orlicí Pavel Chalupa
OMS Brno-město Zdeněk Živěla
OMS Šumperk Ing. Libor Blaháček

 1. Volbu Pracovního předsednictva ve složení:

Ing. Jiří Janota předseda ČMMJ
Ing. Jiří Červenka místopředseda ČMMJ
Ing. Roman Urbanec, Ph.D. místopředseda ČMMJ
Ing. Ladislav Křížek předseda DR ČMMJ

Zástupci OMS ČMMJ – (6)
OMS Praha 5+6 Ing. Antonín Machálek, CSc.
OMS Mělník Ing. Radek Mareš
OMS Svitavy JUDr. Bohumír Hotař
OMS Pelhřimov Ing. Lubomír Nechvátal
OMS Ostrava Cyril Janík
OMS Kroměříž František Vávra

 1. Volbu Návrhové komise ve složení:

předseda JUDr. Petr Vacek
tajemník komise Ing. MgA. Jana Adámková

Zástupci OMS ČMMJ – (4)
OMS Hodonín Radovan Mančík
OMS Plzeň Ing. Petr Brandl
OMS Semily Ing. Bohdan Brožek
OMS Náchod Petr Urban

 1. Návrh na změnu řízení hlavního spolku ČMMJ, z.s. dle varianty č. 1 (3+14 zástupců krajů)
 2. Změnu skladby užití členského příspěvku od 1. 1. 2020 dle přiložené tabulky.
 3. Střelecký řád ČMMJ, z.s.
III. Vzal na vědomí:
 1. Zprávu mandátové komise – na tomto SZ ČMMJ, z.s. je přítomno 69 zástupců delegovaných z 80 pobočných spolků (dále jen „OMS ČMMJ, z.s.“) a 3 zástupci ze 7 klubů ČMMJ, z.s. Z celkového počtu 87 zástupců je na dnešním zasedání přítomno 72 zástupců oprávněných hlasovat, což je 89,56 %, kteří disponují vahou hlasů 51373 hlasy. Vzhledem k nadpoloviční většině přítomných zástupců je tento SZ ČMMJ, z. s., schopný se usnášet.
 2. Zprávu předsedy ČMMJ, z.s., Ing. Jiřího Janoty

a) o činnosti Myslivecké rady ČMMJ, z.s. od SZ ČMMJ, z.s. konaného dne 8. 6. 2019 v Benešově,

b) o kontrole plnění Usnesení SZ ČMMJ, z.s. konaného dne 8. 6. 2019 v Benešově.

 1. Zprávu o činnosti Dozorčí rady ČMMJ, z.s. od SZ ČMMJ, z.s. konaného dne 8. 6. 2019 v Benešově, přednesenou Ing. Ladislavem Křížkem, předsedou DR ČMMJ, z.s.
 2. Provedené úpravy MZe ve všeobecné části Zkušebního řádu loveckých psů.
 3. Informaci o inventarizaci společného majetku ve spoluvlastnictví ČMMJ a OMS.
 4. Informace předsedy představenstva Ing. Vladimíra Sládečka o všeobecné pojišťovně HALALI, a.s.
 5. Informace jednatele Myslivost, s.r.o. Ing. Miloše Fischera, MBA.
IV. Uložil:
 1. Předsedovi ČMMJ, z.s.:

a) Připravit do červnového zasedání SZ ČMMJ, z.s. 2020 změnu Stanov ČMMJ pro zajištění řízení ČMMJ, z.s. dle schválené varianty č. 1 a návrh volebního řádu pro říjnový volební SZ ČMMJ, z.s. 2020.

b) Zveřejnit novelizaci Zkušebního řádu loveckých psů v elektronickém Věstníku ČMMJ.

c) Provést úpravu softwaru členské evidence SW DIANA v souladu s rozhodnutím SZ ČMMJ, z.s.

d) Zveřejnit „změnu užití“ členského příspěvku na webových stránkách ČMMJ a v elektronickém Věstníku ČMMJ.

e) Zveřejnit Střelecký řád ČMMJ, z.s., v elektronickém Věstníku ČMMJ, z.s.

V. Pověřil:

 1. Mysliveckou radu ČMMJ, z.s.:
  a) Vypracováním metodického pokynu k organizaci zkoušek lovecké upotřebitelnosti psů.
  b) Vypracováním metodického pokynu pro placení a přerozdělování členských příspěvků od 1.1.2020.

V Brně, dne 15. listopadu 2019

Soubory ke stažení

 • doc Usnesení 15.11.2019
  Usnesení Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, z. s. konaného dne 15. listopadu 2019 v Brně
  Velikost souboru: 31 KB Stažení: 454