Novinky

Veřejná zakázka: Výstava ke 100 letům ČMMJ

Předmět veřejné zakázky: Profesionální návrh a realizace moderní, zajímavé, interaktivní výstavy vhodné pro všechny věkové skupiny návštěvníků s cílem přiblížit jim současnou podobu i historii především praktické myslivosti, přínos myslivců pro českou přírodu, fungování myslivosti a myslivce jako člověka, dobrovolníka, nositele tradic, ochránce přírody i lovce.

 • Datum vyhlášení: 1. 8. 2022
 • Zadavatel: Českomoravská myslivecká jednota, z.s.;
  Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 – Chodov (doručovací adresa)
 • Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Jiří Janota, předseda
 • Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Jiřina Špálová;
  tel.: +420 602 264 611; e-mail: wvevan.fcnybin@pzzw.pm
 • Dotazy: do 16. 8. 2022 do 14.00 hod.
 • Lhůta pro podání nabídek: 22. 8. 2022 do 10.00 hod.

Hodnotící kritéria:
60 % nabídková cena
40 % kritérium kvality


Předpokládaná hodnota plnění:
Předpokládaná hodnota zakázky nepřesáhne částku 865 000 Kč včetně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídku je nutno předložit poštou nebo osobně na doručovací adresu zadavatele v uzavřené obálce označené „NEOTVÍRAT – Nabídka na veřejnou zakázku Výstava na oslavu 100 let ČMMJ“

V Praze 1. 8. 2022 Ing. Jiří Janota, předseda ČMMJ

Upřesnění požadavků nabídky:

 • Nabídka bude zahrnovat návrh a popis výstavy
 • Cenová nabídka bude zahrnovat tyto položky: design interaktivní výstavy, architektonickou studii (projekt), zapůjčení exponátů, pojištění exponátů, dopravu, realizaci výstavy na klíč v termínu a na místo specifikované v požadavcích zakázky včetně manuálu pro montáž a demontáž.
 • Nabídka nebude zahrnovat nájemné prostor.

Specifikace:

Termín výstavy a místo výstavy: 22. 10. 2022 – 31. 12. 2022, stavba expozice je možná od 1. 10. 2022; Národní zemědělské muzeum v Praze, Kostelní 1300/44, Praha 7, Atrium v 1. patře (vestibul NZM).

Cílová skupina – s prvky pro každou věkovou skupinu, zaměřeno na děti ve věku 7 až 11 let

 • Dětská oblast – interaktivní vzdělávací přístup – možnost skládat, spojovat, otevírat, poslouchat zvuky (zvěř, hudba), osahat
 • Okrajově oblast pro dospělé – informativní charakter k tématu myslivosti a ke 100. výročí ČMMJ

Téma:
Formou kreativního zpracování – Myslivost a ČMMJ (význam, milníky, osobnosti – strom života), ekologie, ochrana přírody, lov, sokolnictví, střelectví, lovecká kynologie, dendrologie, botanika, život zvěře – zvěř, stopy, životní prostředí zvěře, tradice a kultura, hudba

 • Předpokládané prvky výstavy – myslivecká zařízení (posed, budka pro ptáky, krmítko, zásyp, tůně, nora apod.), vitríny v jednotném designu vhodné na umístěný drobných upomínkových předmětů, dokumentů a knih s odkazem na organizaci
 • Plocha výstavy: max. 120 m2 – viz příloha dle rastru.
 • Požadavek na modulární systém s vizí dalšího využití v roce 2023 (putovní výstava), přírodní materiál, případně design ve vzhledu přírodních materiálů.
 • Celek musí splňovat požadavky pro bezpečnost a platná nařízení pro užívání dětmi.
 • Nepovinný briefing se zástupci ČMMJ 10. 8. 2022 od 10.00 hod. – Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 – Chodov; registrace e-mailem do 8. 8. 2022 wvevan.fcnybin@pzzw.pm.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nevybrat vítěze.

Kontakt: wvevan.fcnybin@pzzw.pm, +420 602 264 611

Soubory ke stažení