Výjimky pro zvláště chráněné živočichy

Vyskytuje-li se ve Vaší honitbě nějaký druh zvěře, který je zvláště chráněným živočichem, a vy víte, že jej budete muset lovit, požádejte si o výjimku dle následujících pokynů předem. Doporučujeme nevyčkávat až na aktuální potřebu.

Druhy zvěře, které jsou současně zvláště chráněnými živočichy

Některé druhy živočichů jsou současně zvěří i zvláště chráněnými živočichy.

Vlastnictví svědčí uživateli honitby dle zákona o myslivosti, který však tuto zvěř nesmí držet bez výjimky orgánu ochrany přírody (krajského úřadu). Držba je zde tedy povýšena nad vlastnictví, které má povahu „nuda proprieta“ (holého vlastnictví), kdy vlastník nedisponuje právem věc držet, užívat, požívat její plody a užitky. Vlastníkem je uživatel honitby ve smyslu § 2 písm. h) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

V případě nálezu uhynulého nebo zhaslého kusu zvěře by tedy měl nálezce vyrozumět uživatele honitby, který je vlastníkem uhynulé či zhaslé zvěře. Nálezce nesmí s nalezeným kusem žádným způsobem nakládat, může jen v rámci krajní nouze jako skutečnosti vylučující protiprávnost odstranit takovýto uhynulý kus z místa, kde představuje ohrožení – např. z pozemní komunikace.

Pro manipulaci – držbu kusu je pak třeba mít udělenu výjimku ze strany orgánu ochrany přírody. Ten, kdo ji obdrží, může kus držet. V případě, že jde o osobu odlišnou od vlastníka zvěře, měl by o tom vyrozumět vlastníka zvěře a dohodnout se s ním na kompenzaci (např. kupní ceně).

Druhy zvěře, kterou nelze obhospodařovat lovem – zvláště chráněné druhy zvěře

Přesto, že se jedná o zvěř, může si ji uhynulou přivlastnit uživatel honitby, který v ní vykonává právo myslivosti ve smyslu § 2 písm. h) zákona o myslivosti jen, pokud má předem udělenou výjimku ze strany orgánu ochrany přírody (krajského úřadu) podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“).
S těly uhynulých jedinců těchto druhů zvěře, nebo jejich částmi či vývojovými stadii lze tedy nakládat toliko s předchozím udělením výjimky ze zákazu u zvláště chráněných druhů živočichů (viz § 50 zákona) orgánu ochrany přírody.

O souhlas je třeba požádat místně příslušný krajský úřad.

Savci

Kriticky ohrožený druh

 • kočka divoká (Felis silvestris),
 • medvěd hnědý (Ursus arctos),
 • vlk euroasijský (Canis lupus),

Silně ohrožený druh

 • bobr evropský (Castor fiber),
 • los evropský (Alces alces),
 • rys ostrovid (Lynx lynx),
 • vydra říční (Lutra lutra),
Ptáci

Kriticky ohrožený druh

 • raroh velký (Falco cherrug),
 • sokol stěhovavý (Falco peregrinus),
 • tetřev hlušec (Tetrao urogallus),

Silně ohrožený druh

 • čírka modrá (Anas querquedula),
 • holub doupňák (Columba oenas),
 • jeřábek lesní (Bonasa bonasia),
 • jestřáb lesní (Accipiter gentilis),
 • krahujec obecný (Accipiter nisus),
 • křepelka polní (Coturnix coturnix),
 • tetřívek obecný (Lyrurus tetrix),

Ohrožený druh

 • čírka obecná (Anas crecca),
 • kopřivka obecná (Anas strepera),
 • koroptev polní (Perdix perdix),
 • krkavec velký (Corvus corax),
 • moták pochop (Circus aeruginosus),
 • sluka lesní (Scolopax rusticola),
 • výr velký (Bubo bubo),
Ochrana dle Směrnice 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků

Ochrana podle přílohy II., část A

 • lžičák pestrý (Anas clypeata),

Ochrana podle přílohy II., část B

 • havran polní (Corvus frugilegus),
 • racek chechtavý (Larus ridibundus),
 • sojka obecná (Garrulus glandarius),
Druhy zvěře, kterou nelze obhospodařovat lovem – bez zvláštní ochrany

S těly uhynulých jedinců těchto druhů zvěře, nebo jejich částmi či vývojovými stadii lze nakládat bez předchozího souhlasu orgánu ochrany přírody. S ohledem na to, že se jedná o zvěř, může si ji uhynulou přivlastnit uživatel honitby, který v ní vykonává právo myslivosti ve smyslu § 2 písm. h) zákona o myslivosti. Vlastnické právo k této zvěři pak může uživatel honitby též převést na jiného v rámci občanského práva (občanský zákoník). Jedná se o následující druhy zvěře:

 • káně lesní (Buteo buteo),
 • káně rousná (Buteo lagopus),
 • kormorán velký (Phalacrocorax carbo),
 • poštolka obecná (Falco tinnunculus),
 • volavka popelavá (Ardea cinerea);

V příloze najdete vzor žádosti o udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných živočichů.

Soubory ke stažení

Přejít na začátek