Žádejte dotace MŽP na tůně, mokřady, dřeviny aj.

Ministerstvo životního prostředí spustilo výzvu č. 2/2020 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (115 170). Cílem je podpora adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystém.

Oprávněnými žadateli jsou fyzické osoby, právnické osoby, obecně prospěšné organizace, územní samosprávné celky (obce), spolky, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky. Oprávněným žadatelem je jak vlastník nemovitosti, tak nájemce či pachtýř. Způsobilým žadatelem je i osoba, která je na základě jiného písemného dokumentu (souhlasu vlastníka pozemku) oprávněna projekt realizovat a zajistit jeho udržitelnost.

Výzva se vztahuje na tyto podprogramy:

 •  115D174 – Adaptace vodních ekosystémů na změnu klimatu
 •  115D175 – Adaptace nelesních ekosystémů na změnu klimatu
 •  115D176 – Adaptace lesních ekosystémů na změnu klimatu

Žádosti lze podávat od 1. 6. 2020 do 15. 9. 2020 nebo do vyčerpání alokace. Výše podpory je poskytována až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů. Alokováno je 10 mil. Kč.

Podprogramy:

Adaptace vodních ekosystémů na změnu klimatu v rámci programu

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny slouží k financování opatření zaměřených na zpomalení odtoku srážkové vody z krajiny, zlepšení infiltrace do podzemní části a na omezení negativních dopadů zvýšeného výskytu extrémních klimatických jevů.

Dotace na opatření může dosáhnout až 100% uznatelných nákladů akce. U tohoto podprogramu je omezena limitem 1 mil. Kč.

Podprogram podporuje následující opatření:

 • opatření přispívající ke zlepšování přirozených funkcí vodních toků, včetně obnovy jejich migrační prostupnosti,
 • obnova nebo tvorba mokřadů a tůní, výstavba, obnova nebo rekonstrukce vodních nádrží přírodě blízkého charakteru s cílem zlepšení retenční schopnosti krajiny a podpory biodiverzity,
 • zakládání a revitalizace prvků systému ekologické stability vázaných na vodní režim.

Adaptace nelesních ekosystémů na změnu klimatu v rámci programu

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny slouží k financování opatření týkající se tvorby a obnovy ekostabilizačních prvků v krajině. Žadatelem může být široký okruh žadatelů, maximální výše podpory v rámci podprogramu činí 250 tis. Kč.

Podprogram podporuje následující opatření:

 • obnova vegetačního krytu,
 • odstraňování nepovolených skládek odpadu,
 • péče o dřeviny,
 • protierozní opatření,
 • regulace šíření invazních druhů,
 • šetrné hospodaření na zemědělské půdě,
 • úprava stanovištních poměrů,
 • zachování a vytváření krajinných prvků.

Adaptace lesních ekosystémů na změnu klimatu v rámci programu

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny slouží k financování opatření v lesích České republiky v souvislosti s postupující změnou klimatických podmínek. Žadatelem může být široký okruh žadatelů, maximální výše podpory v rámci podprogramu činí 250 tis. Kč.

Podprogram podporuje následující opatření:

 • opatření pro zlepšování druhové, věkové a prostorové skladby lesních porostů, včetně likvidace invazních druhů,
 • opatření za účelem bezpečného ponechání dřevní hmoty v lese,
 • ponechání výstavků stanovištně původních dřevin na dožití a k následnému přirozenému rozkladu po těžbě v lesním porostu,
 • zpracování lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) pro hospodářskou úpravu nepasečných forem hospodaření v národních parcích a jejich ochranných pásmech.

Metodická příručka, kontakty na příslušná pracoviště včetně ostatních materiálů jsou k nalezení na http://www.dotace.nature.cz/popfk-programy.html

Soubory ke stažení

Přejít na začátek