Zákaz olova na mokřadech – povinnosti na lovu

V únoru letošního roku vešlo v platnost nařízení Evropské komise týkající se zákazu užívání olova v brocích na mokřadech nebo v jejich okolí. Nařízení vyvolává nejistoty a s blížícím se zahájením lovu kachen stoupá nervozita ohledně povinnosti lovu ocelovými broky.

Nařízení od 15. 2. 2023 zakazuje na mokřadech nebo do 100 m od mokřadů vystřelovat olověné broky a nosit je, pokud se tak stane během střelby nebo jako součást cesty za účelem střelby v mokřadu. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) zveřejnila na svých stránkách upozornění o zákazu olověných broků v mokřadech a jejich blízkosti s tím, že za nedodržení tohoto zákazu může uložit fyzickým osobám podnikajícím a právnickým osobám pokutu až do výše pěti milionů korun. Kontroly budou provádět ve spolupráci s Policií ČR. Fyzické osoby nepodnikající porušující zákaz spadají do kompetence orgánů státní správy myslivosti (OSSM), resp. myslivecké stráže.

https://www.cizp.cz/aktuality/upozorneni-na-zakaz-pouzivani-olovenych-broku-v-mokradech

Definice mokřadů a 100 m pásma

ČMMJ a Liga Libe na nejasnosti kolem nařízení zákazu olověných broků na mokřadech upozornila Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Problematickým se jeví zejména definice mokřadů a navazujícího 100 m pásma, kde MŽP ve svém vyjádření z května (viz. příloha) využilo dle nařízení platnou definici mokřadů podle Ramsarské úmluvy. Tato definice zahrnuje plochy, které jsou v terénu identifikovatelné a zpravidla i pozemkově vymezené (vodní toky, jezera, nádrže a jiné vodní plochy), tak plochy, jako rašeliniště či slatiny. Předmětem omezení jsou také dočasné mokřady, tedy periodické mokřady jako slaniska nebo periodické polní mokřady. Dále bylo zmíněno, že v případě definice mokřadů je potřeba vycházet z cílů právní úpravy, což je ochrana vodního ptactva, a je tedy potřeba soustředit pozornost na mokřady významné z hlediska výskytu vodního ptactva, což není možné, aby koncoví uživatelé střeliva vyhodnotili.

Mapový přehled mokřadel

MŽP informovalo ČMMJ o dalších krocích, které povedou k jednoznačné identifikaci oblasti spadající do působnosti předmětného nařízení. „Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) byla pověřena přípravou mapového podkladu, vrstvy, která poskytne informace k identifikaci mokřadů ( a 100 metrového pásma kolem nich) a bude všem uživatelům k dispozici prostřednictvím veřejně dostupného portálu. Návrh mapy bude připraven do konce června letošního roku a následně zveřejněn.“ Mapový přehled mokřadů zatím nebyl zveřejněn. Situaci monitorujeme u všech zainteresovaných institucí a jakmile mapový podklad obdržíme, zveřejníme jej a budeme sdílet na soc. sítích.

Nošení olověných broků

Dalším problematickým bodem nařízení je nošení olověných broků, a to se dle vyjádření MŽP týká výhradně kontrol spojených bezprostředně s lovem, půjde tedy např. o kontrolu před zahájením lovu, zákaz se netýká pouze osoby, která zbraň užívá, ale i např. loveckého doprovodu. Text nařízení říká, že je zakázáno nošení olověných broků během střelby v mokřadu nebo jako součást cesty za účelem střelby v mokřadu, dále nošením se rozumí „mít při sobě nebo nošení či přeprava jakýmikoliv jinými prostředky“.

Doporučení

Doporučujeme pracovat s předpokladem, že pokud probíhá lov na území, které odpovídá svou charakteristikou mokřadu (tj. podle Ramsarské úmluvy), tak je potřeba dodržovat nařízení EK. Můžeme předpokládat, že ČIŽP společně s PČR a OSSM budou provádět preventivní akce při konání společných lovů a budou požadovat součinnost vedoucího společného lovu, který by tedy mj. měl kontrolu střeliva před zahájením lovu zajistit. Nedovedeme si představit, že vedoucí lovu bude každého účastníka společného lovu „šacovat“ a následně nést případnou spoluodpovědnost při nedodržení nařízení. Doporučujeme pořadatelům společných lovů zpracovat formulář, který následně každý z účastníků podepíše s následujícím zněním „Prohlašuji, že budu respektovat zákaz užívání olověného střeliva v brocích vyplývající z obecně závazných právních předpisů“. Tímto by mělo být jednoznačně prokazatelné, že odpovědnost je přenesena z vedoucího lovu na jeho účastníka.

 „Mokřad dle tzv. Ramsarské úmluvy je „území bažin, slatin, rašelinišť i území pokrytá vodou, přirozeně i uměle vytvořená, trvalá či dočasná, s vodou stojatou či tekoucí“.

Řešení náhrady olověných broků

Alternativou olověných broků jsou broky ocelové. Ocelové broky jsou z materiálu, který má nižší měrnou hmotnost (hustotu) než olovo, a to znamená, že ztrácejí výrazně rychlost, energii a tím se snižuje i účinný dostřel. Neolověné ocelové broky mají zhruba o 30 % nižší průraznost a tím pádem i ranivost. Přibližně o 1/3 se nám tedy zkracuje vzdálenost, na kterou bude zaručen účinný lov. Cenový rozdíl oproti olověným je zanedbatelný. Náboje s ocelovými broky jsou na podobné cenové úrovni, jako náboje s olověnými broky. Důležitá je ale kontabilita ocelového střeliva s vaší zbraní. Zbraně pro střelbu s náboji s ocelovými broky jsou označeny zkušební značkou. Pokud vaší zbrani značka chybí, je nutné si ji nechat prověřit a ve zkušebně s oprávněním testování zbraní potvrdit možnost používání ocelového střeliva. (Zdroj: Sellier & Bellot).

Naší povinností je dodržovat obecně závazné právní předpisy, proto doporučujeme přistupovat k zákazu zodpovědně a nařízení dodržovat. Další podrobnosti naleznete v připravovaném vydání časopisu Myslivost.

Soubory ke stažení

Přejít na začátek