Novinky

Zasedání MR ČMMJ

Zpráva ze zasedání Myslivecké rady Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. (dále jen „MR ČMMJ“)

Páté  jednání členů Myslivecké rady ČMMJ mimo zasedání, s využitím technických prostředků, se uskutečnilo konferenčně online dne 18.  května 2021. Zúčastnilo se 15 členů, 1 byl omluven a připojen byl i místopředseda DR ČMMJ Ing. A. Sedláček, Ph.D.

Myslivecká rada se sešla zejména k projednání přípravy voleb do vrcholných orgánů ČMMJ a volebního SZ ČMMJ, prodiskutovala sestavenou kandidátku z přihlášených členů ČMMJ pro volby do předsednictva ČMMJ a Dozorčí rady ČMMJ. Konstatovala, že na předsedu ČMMJ kandidují 3 členové, na místopředsedu pro spolkovou činnost 7 členů a na předsedu pro legislativu a ekonomiku 4 členové. Do Dozorčí rady kandiduje 20 členů. Vzhledem k tomu, že někteří kandidáti potvrdili svoji kandidaturu na více funkcí, volby proběhnou dvoukolově. Předseda Ing. J. Janota poté odprezentoval připravený jednoduchý způsob voleb pomocí vyplňovacích elektronických formulářů. Tímto dnem také byla ukončena činnost komise pro přípravu voleb pod vedením JUDr. P. Vacka.

V dalším bodě rada vzala na vědomí Výroční zprávu a výsledek hospodaření ČMMJ  za rok 2020. Navrhla do usnesení Sboru zástupců ČMMJ ponechat zisk na účtu nerozděleného zisku minulých let a uložit Myslivecké radě ČMMJ reinvestovat částku, o kterou byl snížen základ daně z příjmů právnických osob do hlavní činnosti ČMMJ (§ 18 a § 20 zákona č. 586/1992 Sb.)

V posledním bodě Myslivecká rada dodatečně odsouhlasila udělení tří Čestných mysliveckých řádů a to pro Dr. O. Koudelku a Jarmilu a Jaroslava Vaníčkovi.

Zapsala Ivona Karlíková