Zpráva Dozorčí rady ze Sboru zástupců

V období od minulého sboru zástupců tedy od 09. 06. 2018 se DR ČMMJ sešla na 7 řádných a 1 mimořádném zasedání a to 04. 09. 2018 (Praha), 02. 10. 2018 (Praha – mimořádné zasedání), 30. 10. 2019 (Praha), 27. 11. 2018 (Praha) 18. 01. 2019 (Krušovice), 21. 03. 2019 (Praha), 18. 04. 2019 (Praha) a včera tj. 07. 06. 2019 zde v Benešově.

Účast členů DR ČMMJ byla na všech zasedáních 74%. Na všech zasedáních chyběli v průměru tři členové. Všichni nepřítomní byli vždy řádně omluveni.

Dne 10. 03. 2019 nás navždy opustil dlouholetý člen DR Ing. Tomáš Princ. Na jeho místo byl na zasedání DR dne 18. 04. 2019 kooptován za Liberecký kraj p. Petr Adam.

S ohledem na charakter činnosti DR ČMMJ neobsahuje tato zpráva sdělení o skutečnostech, které by mohly zmařit účel prováděných kontrol a šetření.

Přehled činnosti dozorčí rady ČMMJ za uplynulé období:

V hodnoceném období DR ČMMJ projednávala a řešila především podněty členů ČMMJ, jednotlivých OMS, členů klubů ČMMJ a jednotlivých kynologických klubů chovatelů psů.

DR ČMMJ se dále zabývala podněty MR ČMMJ a sekretariátu. Některé kauzy samozřejmě přecházejí k řešení ještě i z minulého období a některé kauzy stále ještě probíhají.
Ve stručnosti uvádím pouze přehled řešených hlavních a zásadních podnětů, protože v roce 2018 bylo řešeno 96 podnětů a v roce 2019 5 podnětů

Podněty v oblasti kynologie:

 • Podnět KK na falšování zkoušek v rodokmenu psa. DR rozhodla postoupit tento podnět DR OMS Ústí nad Orlicí jako prvoinstančnímu orgánu k projednání. DR ČMMJ podala zároveň trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu. Vzhledem k tomu,
  že policie ČR případ odložila, protože nebylo možno prokázat trestný čin a přestupek byl promlčen, DR kauzu ukončila (za řešení podnětu zodpovídal Ing. Freiberg a Mgr. Medková).
 • Podnět KK na porušení Zkušebních řádů při barvářských zkouškách OMS Brno-venkov. Jednalo se o účast psa plemene erdelteriér, který není v seznamu loveckých plemen.
  DR ČMMJ zahájila řízení s pořadatelem zkoušek a vrchním rozhodčím. Vrchní rozhodčí chybu uznal, své pochybení společně s pořadatelem napravili anulováním zkoušky u tohoto plemene. Podnět byl ukončen vyjádřením DR na KK ČMMJ. Problémem je, že se nám tento případ vrací, protože majitel psa nechce uznat, že toto plemeno není v seznamu loveckých plemen. Případ tedy znovu projednávala DR, která si vyžádala stanovisko Ministerstva zemědělství ČR. Pořadatel zkoušek byl vyzván k odejmutí průkazu lovecké upotřebitelnosti (odpovídal Mgr. Medková a Ing. Bída).
 • Žádost KK na porušení Zkušebních řádů při konání barvářských zkoušek na OMS Břeclav, kdy vrchní rozhodčí posuzoval vlastního psa. Daný podnět projednán s vrchním rozhodčím, který uznal pochybení a zavázal se vše napravit. Uděleno písemné napomenutí vrchnímu rozhodčímu (odpovídala Mgr. Medková a Ing. Bída).
 • Podnět KK na porušení Zkušebních řádů při Všestranných zkouškách u OMS Kladno. Jednalo se o to, že psi plemene Rhodeský Ridgeback byli zkoušeni z předmětu „Vyhánění zvěře z houštin“ a výsledek byl započítán do celkového výsledku VZ. Rozhodnutí o neuznání zkoušek z důvodu porušení zákona 449/2001 Sb. a vyhláška č. 244/2002 Sb. OMS Kladno zajistí výmaz VZ ve všech dokumentech zkoušených psů (odpovídala Mgr. Medková a Ing. Freiberg).
 • Podnět KK na opakované porušení zkušebních řádů při zkouškách lovecké upotřebitelnosti pořádaných OMS Klatovy. Jednalo se o to, že na zkouškách vedla psa osoba blízká k vrchnímu rozhodčímu. Podnět stále v řešení (zodpovídá Ing. Freiberg, Ing. Brandl).
 • Podnět člena na činnost majitelky psa na zkouškách lovecké upotřebitelnosti. Rozhodnutí ČMKU o odebrání zkoušek upotřebitelnosti a průkazu původu (za řešení podnětu zodpovídá Mgr. Medková).
 • Podnět KK na porušení Zkušebních řádů při barvářských zkouškách pořádaných Basset klubem. DR udělila napomenutí s hrozbou odvolání z funkce rozhodčího vrchnímu rozhodčímu (zodpovídal Ing. Freiberg).
 • Podnět člena na porušení ZŘ při pořádání zkoušek v norování u OMS Kutná Hora.
 • Asi nejrozsáhlejší kauza, kterou DR řešila, začala podnětem p. Bc. Radima Dudy o prošetření postupu vrchního rozhodčího při jeho vyloučení při Memoriálu Richarda Knolla v roce 2018. V této kauze byli vyslechnuti všichni rozhodčí včetně vrchního rozhodčího na mimořádném zasedání DR, dále na OMS Česká Lípa další řada svědků. Zároveň byl na DR vyslechnut i p. Bc. Radim Duda. K celé kauze bylo zpracováno velké množství písemných výpovědí, fotodokumentace a plánků průběhu zkoušky na barvě. Na základě těchto materiálů jednoznačně prokázáno opětovné označení barev a tím pokusu o ovlivnění výsledků.
  Na základě všech závažných zjištění a znevážení činnosti DR ČMMJ p. Bc. Radimem Dudou, rozhodla DR ČMMJ podat návrh MR ČMMJ na vyloučení p. Bc. Radima Dudy na dobu 5 let.

Ostatní podněty členů ČMMJ, OMS a DR OMS:

 • Vyjádření předsedy Klubu sokolníků k hospodaření Klubu sokolníků a k hospodaření jednotlivých sokolnických středisek. P. předseda Prof. J. Veselý podal k hospodaření e-mailovou zprávu, kterou DR vzala na vědomí.
 • Podnět p. Ing. J. Prokeše – OMR Jihlava – podnět se týkal variantního pojištění pojišťovny HALALI spojeného s členským příspěvkem. Stanovisko DR ČMMJ bylo zasláno MR ČMMJ a OPK. Se stanoviskem byl seznámen i p. Ing. Prokeš.
 • Podnět OMS Šumperk o výkladu Směrnice k předávání mysliveckých vyznamenání – dozorčí rada podala písemnou odpověď k tomuto podnětu (zodpovídal ing. Alexander Sedláček, Ph.D.)
 • Stížnost na počínání bývalého předsedy KK OMS Třebíč a jeho působení v jiném OMS – stížnost OMS Třebíč na pořádání zkoušek lovecké upotřebitelnosti při individuálních zkouškách barvářů pod hlavičkou OMS Znojmo. Napomenutí s hrozbou odvolání hlavního rozhodčího pro porušení ZŘ a napomenutí jednatele OMS Znojmo dle Stanov ČMMJ (zodpovídal Ing. Freiberg).
 • Podnět pracovníka Městského úřadu v Šumperku, odbor životního prostředí.

Dozorčí rada na svých dvou řádných zasedáních, které se konaly dne 20. 03. 2018 a 24. 04. 2018 řešila velice závažnou kauzu a to podezření z manipulace s výsledky při zkouškách z myslivosti konaných dne 3. 3. 2018 na OMS Praha – venkov. Na základě šetření a na základě doložených skutečností byla manipulace prokázána. Zúčastněné osoby se pod tíhou těchto skutečností nakonec přiznaly. V daném případě se jednalo o vystavení potvrzení o složení zkoušky z myslivosti pro adepta, který se zkoušek vůbec neúčastnil.

Dozorčí rada požádala MR ČMMJ o odebrání pověření o konání zkoušek z myslivosti a zkoušek pro myslivecké hospodáře pro OMS Praha – Venkov na dobu 5 let. Dozorčí rada byla nucena celý případ postoupit Policii ČR pro podezření ze spáchání přečinu Padělání a pozměňování veřejné listiny podle ustanovení § 176 trestního zákona č. 40/2009 Sb.
Na mimořádném zasedání DR ČMMJ dne 05. 10. 2018 vyslechla a pořídila písemné výpovědi 6 zkušebních komisařů, kteří podepsali neoprávněně vydané osvědčení. 2 členové zkušební komise se nedostavili. Celá tato velice závažná kauza byla ukončena odstoupením jednatele OMS Praha – venkov a jeho vystoupením z ČMMJ, vyloučením předsedy OMS z ČMMJ
a zákazem provádění lektorské činnosti na dobu 5 let všem zkušebním komisařům ze jmenované komise.

DR ČMMJ řešila ještě několik dalších podnětů, připomínek nebo stížností. Podle jednacích čísel bylo za rok 2018 DR ČMMJ projednáváno celkem 35 podnětů.

Přehled kontrolní činnosti dozorčí rady ČMMJ za uplynulé období:

Ve sledovaném období proběhly tyto kontroly:

 • Kontrola hospodaření hlavního spolku – kontrolu provedl Ing. Křížek a Ing. Šabata dne 9. 4. 2019
 • Z kontroly je vypracována samostatná zpráva.
 • Kontrola čerpaní a evidence dotací hlavního spolku – kontrolu provedl Ing. Princ a Ing. Brandl dne 10. 04. 2019. Z kontroly je vypracována samostatná zpráva.
 • Kontrola provádění inventur hlavního spolku – kontrolu provedl p. Hrubý fyzickou účastí při inventurách. Z kontroly byla vypracována samostatná zpráva, která byla předána jednateli ČMMJ.
 • Kontrola smluv a otevřených kauz hlavního spolku – kontrolu provedl JUDr. Chromec. Z kontroly byla vypracována samostatná zpráva.
 • Kontroly Zkoušek z myslivosti v roce 2018-2019 – tak jako v minulém období provádí členové rady kontroly na zkouškách organizovaných Okresními mysliveckými spolky. O provedených zkouškách jsou provedeny samostatné zápisy. V průběhu kontrol nebyly shledány žádné závažné nedostatky.

V těchto kontrolách bude dozorčí rada i nadále pokračovat. Hlavní důraz při kontrolách bude směřovat ke zpracování průvodní dokumentace ke zkouškám. Jedná se zejména o způsob evidence uchazečů do kurzu, zapisování a potvrzování teoretické a praktické výuky do průkazů adeptů a jejich kontrola před závěrečnými zkouškami, evidence výuky – třídní kniha, rozsah výuky a osnovy. Kompletní agendu kontrol zkoušek z myslivosti vede Ing. Sedláček.

Dovoluji si upozornit Sbor zástupců ČMMJ, že DR ČMMJ svými řádně zvolenými členy bude i v následném období provádět kontrolní činnost jednotlivých OMS v souladu s ustanovením. § 90 až § 93 platných Stanov ČMMJ. Ve své kontrolní činnosti se DR ČMMJ zaměřuje především na řádné odvádění poddílu členských příspěvků, náležejících hlavnímu spolku ČMMJ.

Jmenování členové DR se pravidelně zúčastňovali jednání odborných komisí ČMMJ. Jedná se především o kynologickou komisi (Mgr. Medková a Ing. Freiberg), ekonomická komise (Ing. Křížek) a organizačně právní komise (JUDr. Chromec). Předseda nebo místopředseda popřípadě pověřený člen DR ČMMJ se zúčastňovali zasedání MR ČMMJ. Členové DR jsou delegováni na Okresní sněmy a jako předsedové zkušebních komisí zkoušek pro myslivecké hospodáře.

Všechny materiály k projednávaným záležitostem jsou řádně vedeny pod jednacím číslem a jsou uloženy u tajemnice DR ČMMJ pí. Karlíkové.

V Benešově 8. 6. 2019

Ing. Ladislav Křížek
předseda DR ČMMJ

Přejít na začátek