Zpráva ze zasedání MR ČMMJ

Zpráva ze zasedání Myslivecké rady Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. (dále jen „MR ČMMJ“).

Sedmé jednání Myslivecké rady ČMMJ bylo výjezdní a uskutečnilo se dne 3.  září 2021 v Jihlavě před aktivem předsedů a jednatelů pobočných spolků. Jednání se zúčastnilo 13 členů (4 byli omluveni). Za Dozorčí radu byl přítomen předseda Ing. A. Sedláček, Ph.D.

Po kontrole úkolů z červencového jednání rady předseda Ing. J. Janota podal informace z předsednictva, které se uskutečnilo od voleb 3x. Členové předsednictva se schází pravidelně 1x za 14 dní.

Předsednictvo se dohodlo na složení jednotlivých komisí a pracovních skupin:

  • Komise právní: JUDr. Petr Vacek – předseda komise, JUDr. Petr Tomášek, JUDr. Roman Ondrýsek, JUDr. František Chromec.
  • Komise kynologická: Josef Novák – předseda komise, Ing.  MgA. Jana Adámková Ph.D., Jaroslav Dostál, Ing. Jiří Formánek, Ing. Jan Horyna, Jan Kesner, Jan Nastoupil, František Švec, Bc. Vladimíra Tichá, Josef Tinka, Břetislav Uchytil, za DR ČMMJ Mgr. Marcela Medková a Ing. Bohumír Freiberg.
  • Komise střelecká: Ing. Daniel Švrčula, Ing. Josef Kraus, Ing. Martin Šlechta, Ing. Vlastimil Zrůst, JUDr. Jindřich Kubík, Libor Kořistka, Jan Buksa, Karel Pučálka, Ing. Antonín Čech, Bc. Bedřich Jonáš, Milan Bláha.
  • Pracovní skupina pro udělování medailí: Ing. Jiřina Špálová, RSDr. Jiří Havel.
  • Pracovní skupina pro přípravu projektu Myslivci pro přírodu: Ing. Daniel Švrčula, Ing. Tomáš Zíka, Ing. Marek Daňhel, Radek Podhorecký.                                                                                                        
  • Pracovní skupina pro zápis myslivosti na seznam UNESCO: Mgr. Marcela Medková, Ing. Daniel Švrčula, P. Šeplavý, Národní zemědělské muzeum.

V hlavních bodech se Myslivecká rada seznámila s výsledkem hospodaření ČMMJ za období první poloviny roku k 30. 6. 2021., který okomentoval předseda Ing. J. Janota a za Dozorčí radu předseda Ing. A. Sedláček, Ph.D. Dále rada vzala na vědomí výsledek hospodaření obchodní společnosti Myslivost, s.r.o., který uvedl jednatel obchodní společnosti Ing. M. Fischer, MBA. a výsledek hospodaření HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., který představil předseda představenstva Ing. Vl. Sládeček. Zpráva o hospodaření včetně bilance pojišťovny za uplynulých pět let činnosti představenstva bude hlavním předmětem odpoledního aktivu předsedů a jednatelů OMS ČMMJ.

V dalších bodech myslivecká rada schválila předložené zásady pro rozdělování finančního obnosu z transparentního účtu ČMMJ, a to pro členy OMS Hodonín a OMS Břeclav dle zaslaného seznamu konkrétních členů ČMMJ, jejichž majetek byl poškozen při tornádu. Dále schválila formu nového členského průkazu členů ČMMJ – plastové platební karty. Financování pořízení členských průkazů bylo chváleno z fondu pro podporu s rozvoj ČMMJ. S novým průkazem budou seznámeni zástupci OMS na odpoledním aktivu.

Dále rada schválila rozdělení finanční částky Kč 123.900, — za svoz trofejí pro výstavu Natura Viva 2021 pro jednotlivé OMSy. Při celkovém počtu 903 ks trofejí každý OMS obdrží za dodanou trofej 137,– Kč. Per rollam schválila zvýšení pojistného u skupinové pojistné smlouvy pojišťovny HALALI a.s. a to ve variantě Standard a Exclusive.

V bodě různé předseda Ing. J. Janota informoval o připraveném dotazníku pro oslovení uživatelů honiteb prostřednictvím OMS ohledně zmapování finanční závislost MS na černé zvěři. Dotazník vznikl na základě jednání na Státní veterinární správě o nebezpečí s blížícím se Africkým morem prasat. Dále o videokonferenci MZe o koncepci lesního hospodářství do roku 2035 jehož součástí je i řešení koncepce myslivosti. V dalším bodě informoval o připravovaných projektech ČMMJ na vyhlášené dotační tituly MZe pro rok 2022, které se musejí podat do konce září 2021.

V dalším bodě přednesl Ing. P. Honeš návrh Moravskoslezského kraje na sjednocení voleb členů MR a DR ČMMJ. Kraj navrhuje volbu členů do DR provádět stejně jako členů MR, tedy že kandidáta zvolí kraj. Rada požádala právní komisi o stanovisko k tomuto návrhu.

Na závěr jednání rada vzala na vědomí jednotlivé informace svých členů.

Zapsala Ivona Karlíková

Přejít na začátek