Novinky

Zpráva ze zasedání Myslivecké rady

Druhé zasedání Myslivecké rady ČMMJ v tomto roce se uskutečnilo dne 5.  března 2021.  Z důvodu trvajícího nouzového stavu se jednání uskutečnilo videokonferenčně on-line. Zúčastnilo se všech 16 členů.

Myslivecká rada se v prvním bodě zabývala smlouvami o výkonu funkce pro předsednictvo ČMMJ. Schválila po zapracovaných připomínkách smlouvu o výkonu funkce předsedy ČMMJ a smlouvy o výkonu funkce obou místopředsedů. Dále rada připomínkovala stávající pracovní náplně jednotlivých zaměstnanců a uložila předsedovi Ing. J. Janotovi upravit pracovní náplně dle Stanov ČMMJ a stávající struktury sekretariátu ČMMJ. V dalším bodě rada schválila doplnění komise pro přípravu voleb ČMMJ o další členy Myslivecké rady. Komise bude připravovat volby v tomto složení: předseda JUDr. P. Vacek, členové JUDr. Ing. J. Fišer, Ing. J. Chmel, Ing. Vl. Nechutný a Ing. J. Prokeš, tajemnice komise Ing. I. Dvořáková.

Nejdiskutovanějším bodem byl pozměňovací návrh k zákonu o myslivosti. Návrh novely zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů  by se měla projednávat v Poslanecké sněmovně ve čtvrtek 11. 3. 2021 v prvním čtení (sněmovní tisk 954). Nezávisle na tomto projednávání bylo již k zákonu o myslivosti předloženo několik pozměňovacích návrhů, které by se měly projednávat v souvislosti se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Rada uložila předsedovi Ing. J. Janotovi zpracovat návrh společného usnesení k pozměňovacím návrhům a seznámit s nimi členskou základnu.

V bodě různé rada vzala na vědomí dosud nahlášené termíny sněmů pobočných spolků. Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu zatím třetina OMSů nestanovila termín sněmu. Sněmů se budou účastnit delegovaní zástupci Myslivecké rady a to především zástupci v MR ve svém kraji. Dále rada projednala dopis Klubu sokolníků a uložila předsedovi Ing. J. Janotovi svolat společné jednání za přítomnosti předsedy a místopředsedy DR ČMMJ a výboru Klubu sokolníků.

V posledních bodech předseda Ing. J. Janota upozornil na povinnost pobočných spolků uveřejňovat účetní závěrky ve spolkovém rejstříku. Řada OMS tuto povinnost neplní a v rejstříku jsou poslední závěrky i několik let staré. Dále informoval o výstavbě národního střeleckého centra v Lovosicích soukromým subjektem a o nutnosti doplnit Dozorčí radu HALALI, všeobecné pojišťovny, a.s. za zemřelého  člena Jaroslava Hrabětu.

V závěru jednání rada vzala na vědomí informace a podněty jednotlivých členů rady.

Zapsala Ivona Karlíková