Novinky

Zpráva ze zasedání Myslivecké rady

Třetí jednání  Myslivecké rady ČMMJ proběhlo 13. září 2022 v Praze. Jednání se zúčastnilo 13 členů  (4 byli omluveni).

V hlavních bodech jednání Myslivecká rada vzala  na vědomí výsledek hospodaření ČMMJ, obchodní společnosti Myslivost, s.r.o. přednesenou jednatelem společnosti Ing. M. Fischerem, MBA. a zprávu o hospodaření HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. k 30. 6. 2022.

K dalšímu bodu byli přizváni předseda představenstva pojišťovny HALALI, a.s. Ing. Vl. Sládeček a Ing. Z. Santler. Představili připravený tearser společnosti Halali a zpracovanou nabídka transakčního poradenství při prodeji pojišťovny. Rada byla seznámena s harmonogramem kroků pro uskutečnění prodeje pojišťovny,  vzala na vědomí informace přednesené členy  představenstva pojišťovny  a rovněž text žádosti o nabídku transakčního poradenství při prodeji pojišťovny, který byl téhož dne rozeslán vybraným subjektům.

Na základě uvedených skutečností předseda Ing. J. Janota nechal schválit zrušení termínu plánovaného zasedání SZ ČMMJ na 17. 11. 2022. Termín bude upřesněn dle kroků nutných ke schválení pro prodej pojišťovny, nejpozději do 30. 6. 2023.

Dále rada projednala návrh žádosti o změnu postavení Klubu sokolníků ČMMJ na pobočný spolek. Po projednání rada doporučila Klubu sokolníků zpracovat podrobnou představu transformace s analýzou celého procesu.

V dalším bode se rada zabývala zhodnocením práce redakce  časopisu Myslivost a  společnosti Myslivost s.r.o. Uložila jednateli společnosti Myslivost s.r.o. Ing. M. Fischerovi, MBA. předložit na dalším zasedání MR návrh koncepce časopisu Myslivost na další období, která povede ke zlepšení propagace ČMMJ, odborné úrovně, práce šéfredaktora a celé redakce časopisu.

Rada schválila na základě došlých žádostí vyplacení příspěvku 32 pobočným spolkům v celkové výši Kč 253.000,- za uspořádání okresních kol soutěže o Zlatou srnčí trofej v roce 2022. Částka bude vyplacena  z Fondu učebních pomůcek. Též schválila Směrnici ČMMJ k organizování zkoušek z myslivosti a uložila místopředsedovi pro právo a ekonomiku JUDr. P. Valentovi předložit směrnici ke schválení Sboru zástupců ČMMJ.

V různém Myslivecká rada projednala a vzala na vědomí připomínky Ing. J. Chmela k organizaci zasedání SZ ČMMJ v červnu 2022. Uložila předsedovi Ing. J. Janotovi svolat příští Sbor zástupců ČMMJ v souladu se Stanovami ČMMJ. Dále vzala na vědomí naplánované termíny a místa školení lektorů a zkušebních komisařů pro rok 2022. Schválila návrh Předsednictva MR ČMMJ, aby lektoři a zkušební komisaři povinně absolvovali připravené školení. Pokud se školení někdo nezúčastní, nebude veden jako zkušební komisař, ale pouze jako lektor. Dále vzala na vědomí informaci o vypsaných dotacích MZe pro rok 2023, které jsou pro činnost ČMMJ zcela nedostačující. Vzala též na vědomí informaci o rozeslané anketě na OMSy o přijímání nových členů do MS. Vyhodnocení ankety zpracuje Ing. Š. Fišerová.

V posledních bodech rada vzala na vědomí  informaci předsedy Ing. J. Janoty o jednáních ohledně novelizace zákona o myslivosti, informaci o přípravě oslav 100 let  s tím, že výstava milníků bude zahájena již v říjnu 2022. Přípravu oslav odprezentovala Bc. A. Güttlerová, seznámila radu s rozpočtem a termíny připravovaných akcí u příležitosti 100 let ČMMJ.

Na závěr jednání rada vzala na vědomí jednotlivé informace svých členů.

Zapsala Ivona Karlíková