Zpráva ze zasedání Myslivecké rady ČMMJ 15. 12. 2020

V pondělí 15. prosince 2020 se uskutečnilo první zasedání nové Myslivecké rady ČMMJ. Jednání se zúčastnilo 13 nově zvolených členů vzešlých z krajských voleb, jeden byl omluven. Dále se zúčastnili stávající předseda a oba místopředsedové, kteří mají prodloužený mandát do řádných voleb. Z důvodu vládních opatření se všichni členové nemohli zúčastnit jednání osobně, proto byla částečně využita videokonference.

Myslivecká rada v prvním bodě projednala a schválila návrh rozpočtu ČMMJ na rok 2021, který je sestaven jako vyrovnaný. V příjmové části je počítáno s dotacemi MZe. Sekretariát podal tři žádosti o podporu dotačních projektů. Po volbě předsednictva bude návrh rozpočtu aktualizován v nákladové části a předán znovu k projednání MR ČMMJ, a to v závislosti na schválené výši dotací.

V dalším bodě vzala rada na vědomí stanovisko představenstva pojišťovny HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. k návrhu úpravy smluv v produktech Standard a Exclusive, se kterými se počítá od roku 2022. K jednání byli přizváni členové představenstva pojišťovny, kteří byli požádáni o předložení zprávy dalšího rozvoje pojišťovny pro samostatné jednání rady. Ve svém vystoupení seznámili členy rady se žádostí firmy Lovera, s.r.o., která je nájemcem domu Jungmannova 25, o slevu z nájmu z důvodu koronavirové epidemie.

Myslivecké radě bylo postoupeno odvolání V. Heriana a Z. Havlíčka proti rozhodnutí dozorčí rady ČMMJ ve věci porušení Zkušebního řádu při zkouškách loveckých psů. K případům se vyjádřili předseda kynologické komise J. Novák a místopředseda dozorčí rady A. Sedláček. Myslivecká rada po projednání rozhodnutí Dozorčí rady ČMMJ potvrdila.

Dále projednala nabídku výukových materiálů pro zkoušky z myslivosti od společnosti Druckvo, s.r.o. Rada konstatovala, že ČMMJ používá pro zkoušky z myslivosti vlastní učební materiály včetně jednotných otázek vydané společností Myslivost, s.r.o.

V dalších bodech rada schválila navržený termín volebního Sboru zástupců ČMMJ dne 30. ledna 2021 i náhradní termín 13. 3. 2021 v Kostelci nad Černými Lesy. Pokud se volba nebude moci uskutečnit z důvodu vládních opatření ani v březnu, bude připravena varianta voleb korespondenčně do konce dubna 2021. Rada uložila předsedovi J. Janotovi projednat s právníky možnost volby do vrcholných orgánů ČMMJ korespondenční formou a návrh této varianty připravit do konce ledna 2021. Další termín zasedání MR ČMMJ je stanoven na 29. 1. 2021 v Kostelci nad Černými Lesy, popřípadě v Praze.

V bodě různé předseda J. Janota informoval o řešení zbylých 6 majetků v rámci delimitace, které jsou ve spoluvlastnictví OMS a ČMMJ. Jedná se o střelnice v Pardubicích, Hodoníně a Stará Bělá v Ostravě, líhňařská střediska Míškovice u Kroměříže, Doloplazy u Prostějova a Morašice.

V posledních bodech předseda informoval o jednáních o zákonu o myslivosti, o řešení problematiky zákazu olova a v neposlední řadě zákazu obhospodařování lesů, myslivosti a rybářství na 10 % rozlohy států EU (návrh expertní skupiny NADEG pro Evropskou komisi).

Myslivecká rada souhlasila, aby v časopise Myslivost a na webu ČMMJ byly zveřejňovány informace z každého jednání.

Přejít na začátek