Novinky

Zpráva ze zasedání Myslivecké rady

Druhé jednání členů Myslivecké rady ČMMJ se uskutečnilo dne 29.  ledna 2021.  Z důvodu trvajícího nouzového stavu se jednání uskutečnilo videokonferenčně on-line. Zúčastnilo se 15 členů  (1 byl omluven).

Myslivecká rada v prvním bodě  opět projednala a schválila návrh upraveného rozpočtu ČMMJ na rok 2021, který musel být v některých položkách upraven na základě rozhodnutí MZe o poskytnutí výše dotací pro rok 2021 pro předložené projekty ČMMJ.

Nejdiskutovanějším bodem byl hned bod následující a to návrh způsobu volby do předsednictva Myslivecké rady a celé Dozorčí rady, pokud se volby nebudou moci ani v březnu 2021 uskutečnit na řádném volebním Sboru zástupců ČMMJ.  Na prosincovém zasedání předseda Ing. J. Janota obdržel úkol připravit návrh voleb jiným způsobem. K řešení byly předloženy dva návrhy a to buď cestou korespondenční nebo on-line přes webové formuláře. Vzhledem k více násobné kandidatuře do předsednictva, je nutno volby provést dvoukolově a proto byla navržena varianta volit přes webové formuláře a v tom případě by se volba provedla v jeden den. Po dlouhé diskusi a vyjádření všech členů rady ohledně on-line volby či řádného zasedání Sboru zástupců ČMMJ, došlo nakonec k revokaci usnesení z prosincové rady a bylo přijato usnesení nové.  Myslivecká rada má za úkol svolat volební Sbor zástupců ČMMJ do 3 měsíců po ukončení nouzového stavu. Jakmile zrušení nouzového stavu  umožní stanovit termín volebního sboru, vyhlásí MRČMMJ  doplňující kandidaturu do předsednictva MR a pro celou DR ČMMJ se stanovením termínu zaslání kandidátek. Myslivecká rada vzala na vědomí, že volbou členů MR ČMMJ z krajských voleb se Ing. J. Červenka stal členem MR ČMMJ jako zástupce za Karlovarský kraj. Na základě této skutečnosti rada pověřila stávajícího předsedu Ing. J. Janotu a místopředsedu Ing. R. Urbance, Ph.D., kteří mají prodloužený mandát, zastupováním ČMMJ a podpisovým právem za ČMMJ.

V dalším bodě rada schválila úpravu vnitřního předpisu ČMMJ, kterým se upravují pracovně-právní nároky zaměstnanců a to zejména v oblasti stravenkového paušálu. Dále se rada zabývala nastavením podmínek smluv o výkonu funkce předsedy a dvou místopředsedů. Tyto smlouvy budou po doplnění připomínek předloženy ke schválení při dalším jednání.

V bodě různé rada jmenovala v souladu s článkem 4 odst. 2 písm. b)  Řádu pro jmenování a odvolávání rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů, zkušební komise pro přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčího z výkonu. Dále schválila žádost Klubu výmarských ohařů o poskytnutí záštity ČMMJ, z.s. při pořádání Memoriálu Roberta Jakoubka.

V posledních bodech předseda Ing. J. Janota dal podnět k diskusi ohledně možnosti zavedení nových průkazek pro členy ČMMJ a to plastové kartičky s QR kódem. Dále informoval o přípravě oslav 100 let výročí od založení ČMMJ, o připravovaném společném dopise za Hospodáře v krajině k projednávání zákona o invazních a nepůvodních druzích v Parlamentu ČR, o zaslaném dopise ministru zemědělství a ministryni financí se žádostí o zrušení DPH u pronájmu honiteb.