Metodika kontroly zdraví zvířat 2020

Dne 20. 11. 2019 byla zveřejněna Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2020. Zpracovali jsme výtah částí důležitých pro výkon myslivosti, níže pak připojujeme celé znění.

Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán podle § 15 odst. 4 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a § 44 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 44 odst. 2 veterinárního zákona vydává opatření obecné povahy, kterým se stanoví:

Článek 1
METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2020

Ministerstvo zemědělství stanovuje povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání, které se provádějí v období od 1. 1. do 31. 12. 2020, a určuje, na které z nich a v jakém rozsahu se poskytují příspěvky z prostředků státního rozpočtu.

Ministerstvo zemědělství stanovuje v souladu s § 4 odst. 1 písm. i) veterinárního zákona tyto termíny:

a) zdravotní zkoušky musí být provedeny do jednoho roku od předchozího provedení v roce 2019 a výsledek zkoušek, vyšetření a úkonů musí být předložen do jednoho měsíce od provedení místně příslušné krajské veterinární správě,

b) v případě, že provedení zdravotních zkoušek nebylo v roce 2019 požadováno, je termín pro předložení výsledků zkoušek, vyšetření a úkonů do 31. října 2020.

Část I.
Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu:
B Kontrola zdraví
7. Masožravci volně žijící

EpG102 VZTEKLINA – kontrola nákazové situace VyLa (P + IF)
4 lišky nebo psíci mývalovití na 100 km² ve všech okresech, na celém území ČR. Vyšetřují se přednostně zvířata uhynulá, utracená, případně ulovená s indikací k tomuto vyšetření. KVS SVS zajistí rovnoměrné čtvrtletní plnění kontroly nákazové situace.

EpG122 VZTEKLINA – zástřelné, nálezné
4 lišky nebo psíci mývalovití na 100 km² ve všech okresech, na celém území ČR. Zástřelné, nálezné se vyplácí za dodanou lišku nebo psíka mývalovitého, kteří byli dodáni k vyšetření na vzteklinu do SVÚ.

EpG200 ECHINOKOKÓZA – monitoring (PV)
Vyšetření se provádí u čtyř lišek nebo psíků mývalovitých odlovených nebo uhynulých na 100 km2 za rok, které jsou zasílány na vyšetření na vzteklinu. KVS SVS určí rozsah vyšetření.

EpG300 TRICHINELÓZA – kontrola nákazové situace VyLa (PV)
Vyšetření svaloviny ulovených, uhynulých, případně utracených lišek nebo psíků mývalovitých, kteří byli zasláni na vyšetření na vzteklinu pod kódem EpG102, trávicí metodou.

8. Zajíci

EpH102 BRUCELÓZA – VyLa (P + PA + BV)
Na celém území se vyšetřují uhynulí zajíci, případně ulovení zajíci zaslaní na vyšetření na základě vyslovení podezření z nákazy. KVS SVS určí rozsah vyšetření.

EpH202 TULAREMIE – VyLa (P + PA + BV)
Na celém území se vyšetřují uhynulí zajíci, případně ulovení zajíci zaslaní na vyšetření na základě vyslovení podezření z nákazy. KVS SVS určí rozsah vyšetření.

EpH300 TULAREMIE + BRUCELÓZA – zajíci – nálezné
U všech nalezených uhynulých zajíců na celém území České republiky bez ohledu na nákazovou situaci.

9. Prasata divoká

EpI120 KLASICKÝ MOR PRASAT – VyLa – sérologické a virologické vyšetření (ELISA, PCR)
V okresech s výskytem protilátek proti klasickému moru prasat v populaci divokých prasat se vyšetřuje virologicky a sérologicky 50 % odlovených prasat divokých v období 6 měsíců po posledním nálezu.

EpI130 KLASICKÝ MOR PRASAT – VyLa – sérologické vyšetření (ELISA)
V okresech s výskytem protilátek proti klasickému moru prasat v populaci divokých prasat se vyšetřuje sérologicky 25 % odlovených prasat divokých v období 7 – 12 měsíců po posledním nálezu.

EpI131 KLASICKÝ MOR PRASAT – VyLa – sérologické vyšetření (ELISA)
Na celém území České republiky se sérologicky vyšetřuje 5 % odlovených prasat divokých a to do doby prvního pozitivního sérologického vyšetření.

EpI150 KLASICKÝ MOR PRASAT – VyLa – virologické vyšetření (PCR)
Na celém území republiky se vyšetřují všechna nalezená uhynulá divoká prasata. Vzorek se vyšetřuje zároveň i na AMP.

EpI151 KLASICKÝ MOR PRASAT – VyLa – sérologické vyšetření (ELISA)
Na celém území republiky se vyšetřují všechna nalezená uhynulá divoká prasata. Vzorek se vyšetřuje zároveň i na AMP.

EPI152 KLASICKÝ MOR PRASAT – VYLA – virologické vyšetření (PCR)
Na celém území republiky se vyšetřují všechna nalezená prasata divoká usmrcená dopravním prostředkem. Vzorek se vyšetřuje zároveň i na AMP.

EpI153 KLASICKÝ MOR PRASAT – VyLa – sérologické vyšetření (ELISA)
Na celém území republiky se vyšetřují všechna nalezená prasata divoká usmrcená dopravním prostředkem. Vzorek se vyšetřuje zároveň i na AMP.

EpI160 KLASICKÝ MOR PRASAT – prasata divoká – nálezné
U všech nalezených uhynulých divokých prasat na celém území České republiky s výjimkou oblastí určených mimořádnými veterinárními opatřeními v souvislosti s výskytem afrického moru prasat bez ohledu na nákazovou situaci. Vztahuje se i na divoká prasata sražená auty.

EpI161 AFRICKÝ MOR PRASAT – prasata divoká – nálezné v zamořené oblasti určené mimořádnými veterinárními opatřeními
V zamořené oblasti určené mimořádnými veterinárními opatřeními u všech nalezených uhynulých divokých prasat. V této oblasti se nevyplácí nálezné podle kódu EpI160. Vztahuje se i na divoká prasata sražená auty. KVS SVS určí rozsah vyšetření.

EpI163 AFRICKÝ MOR PRASAT – prasata divoká – nálezné v oblasti s intenzivním odlovem určené mimořádnými veterinárními opatřeními
V oblasti s intenzivním odlovem určené mimořádnými veterinárními opatřeními u všech nalezených uhynulých divokých prasat. V této oblasti se nevyplácí nálezné podle kódu EpI160. Vztahuje se i na divoká prasata sražená auty. Rozsah vyšetření stanoví ÚVS SVS.

EpI170 AFRICKÝ MOR PRASAT – prasata divoká – zástřelné v oblasti s intenzivním odlovem
V oblasti s intenzivním odlovem určené mimořádnými veterinárními opatřeními u všech ulovených divokých prasat, od kterých byly odeslány vzorky k laboratornímu vyšetření na africký mor prasat. ÚVS SVS určí rozsah vyšetření.

EpI171 AFRICKÝ MOR PRASAT – prasata divoká – zástřelné v zamořené oblasti určené mimořádnými veterinárními opatřeními.
V zamořené oblasti určené mimořádnými veterinárními opatřeními u všech ulovených divokých prasat, od kterých byly odeslány vzorky k laboratornímu vyšetření na africký mor prasat. KVS SVS určí rozsah vyšetření.

EpI400 AFRICKÝ MOR PRASAT – VyLa – virologické vyšetření (PCR)
Na celém území republiky se vyšetřují všechna nalezená uhynulá divoká prasata. Vzorek se vyšetřuje zároveň i na KMP.

EpI401 AFRICKÝ MOR PRASAT – VyLa – sérologické vyšetření (ELISA)
Na celém území republiky se vyšetřují všechna nalezená uhynulá divoká prasata. Vzorek se vyšetřuje zároveň i na KMP.

EpI420 AFRICKÝ MOR PRASAT – VyLa – virologické vyšetření (PCR)
Na celém území republiky se vyšetřují všechna nalezená prasata divoká usmrcená dopravním prostředkem. Vzorek se vyšetřuje zároveň i na KMP.

EpI421 AFRICKÝ MOR PRASAT – VyLa – sérologické vyšetření (ELISA)
Na celém území republiky se vyšetřují všechna nalezená prasata divoká usmrcená dopravním prostředkem. Vzorek se vyšetřuje zároveň i na KMP.

EpI500 AFRICKÝ MOR PRASAT – prasata divoká – VyLa – virologické vyšetření (PCR)
V oblasti s intenzivním odlovem určené mimořádnými veterinárními opatřeními vyšetření všech ulovených divokých prasat na přítomnost viru afrického moru prasat. ÚVS SVS určí rozsah vyšetření.

EpI510 AFRICKÝ MOR PRASAT – prasata divoká – VyLa – sérologické vyšetření (ELISA)
V oblasti s intenzivním odlovem určené mimořádnými veterinárními opatřeními vyšetření všech ulovených divokých prasat na přítomnost protilátek proti viru afrického moru prasat. ÚVS SVS určí rozsah vyšetření.

EpI501 AFRICKÝ MOR PRASAT – prasata divoká – VyLa – virologické vyšetření (PCR)
V zamořené oblasti určené mimořádnými veterinárními opatřeními vyšetření všech odchycených a zastřelených divokých prasat na přítomnost viru afrického moru prasat. KVS SVS určí rozsah vyšetření.

EpI511 AFRICKÝ MOR PRASAT – prasata divoká – VyLa – serologické vyšetřeni (ELISA)
V zamořené oblasti určené mimořádnými veterinárními opatřeními vyšetření všech odchycených a zastřelených divokých prasat na přítomnost protilátek proti viru afrického moru prasat. KVS SVS určí rozsah vyšetření.

EpI200 TRICHINELÓZA D IVOKÝCH PRASAT – VyLa – PV
Vyšetření ulovených divokých prasat určených pro osobní spotřebu uživatelem honitby nebo oprávněným účastníkem lovu, a to ve své domácnosti nebo určených k prodeji přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, nebo určených k dodání do místní maloobchodní prodejny, která se nachází na území České republiky a která zásobuje přímo konečného spotřebitele, nebo určených k dodání do maloobchodního zařízení, které bylo KVS SVS registrováno jako zařízení určené pro zacházení se zvěřinou.

Hradí se pouze laboratorní vyšetření provedené ve státním veterinárním ústavu trávicí metodou na základě řádně vyplněné objednávky laboratorního vyšetření. Současně s každým odebraným vzorkem se odevzdává markant (pírko), což se zaznamenává v objednávce laboratorního vyšetření.

Část II.
Povinné úkony hrazené chovatelem zvířat
B. Kontrola zdraví
4. Lovná zvěř spárkatá

ExJ200 LOVNÁ ZVĚŘ SPÁRKATÁ – parazitologické vyšetření VyLa (PV)
Parazitologické vyšetření spárkaté zvěře a případné cílené použití antiparazitárníchp řípravků se netýká prasat divokých; kdekoli je dále v textu zmíněna spárkatá zvěř, je vždy myšlena s výjimkou prasat divokých.

Postup při použití antiparazitárních přípravků u spárkaté zvěře v roce 2020

Uživatel honitby, který se rozhodne pro cílené antiparazitární ošetření spárkaté zvěře, musí:

 • mít pozitivní výsledek parazitologického vyšetření ne starší 12 měsíců získaný v souladu s podmínkami stanovenými v Metodice kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2019 (Metodika) v části II., písmeno B., odstavec 4. Lovná zvěř spárkatá, kód vyšetření ExJ200 a s podmínkami uvedenými v příloze č. 6 Metodiky.
 • Nejpozději do 10. 1. 2020 písemně informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu o použití antiparazitárních přípravků. Žádost musí obsahovat minimálně tyto údaje:
  1. Identifikační údaje uživatele honitby (jméno, adresa, telefon, případně e-mail).
  2. Identifikační údaje honitby a katastrálního území, v nichž bude antiparazitární ošetření spárkaté zvěře provedeno (název a identifikační číslo honitby, název a identifikační číslo katastrálního území) včetně GPS souřadnic místa předkládání léčivého přípravku.
  3. Údaje dokládající splnění podmínek pro použití antiparazitárních přípravků (pozitivní výsledek parazitologického vyšetření).
  4. Parazitózu (skupinu parazitóz), proti které bude léčivý přípravek aplikován.
  5. Název léčivého přípravku, který bude pro cílené antiparazitární ošetření použit a jeho ochrannou lhůtu.
  6. Množství léčivého přípravku, který bude pro cílené antiparazitární ošetření použit.
  7. Druh, kategorie, počet a hmotnost zvěře, u které bude léčivý přípravek použit; výpočet potřebné dávky léčivého přípravku, který bude pro cílené antiparazitární ošetření použit.
  8. Doba, ve které bude léčivý přípravek použit.
  9. Způsob předkládání léčivého přípravku.
  10. Seznam všech sousedících honiteb; v případě, že honitba sousedí se státní hranicí, je nutné uvést tuto skutečnost včetně uvedení konkrétního sousedícího státu.
  11. Identifikační údaje soukromého veterinárního lékaře (SVL), pod jehož odpovědností bude léčivý přípravek použit (jméno, příjmení, místo podnikání, IČO, registrační číslo SVL přidělené mu Komorou veterinárních lékařů ČR).
 • Informovat všechny uživatele sousedních honiteb včetně přeshraničních a místně příslušný orgán státní správy myslivosti o použití léčivého přípravku minimálně 14 dní před jeho použitím.
 • Zajistit aplikaci léčivého přípravku tak, aby byla minimalizována možnost jeho konzumace prasaty divokými.

Antiparazitární přípravky lze použít pouze v termínu od 3. 2. 2020 do 23. 2. 2020.

V honitbách, které jsou ve smyslu zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, oborou nebo jejichž uživatelé provozují přezimovací objekty pro volně žijící spárkatou zvěř, lze použít antiparazitární přípravky v průběhu celého roku.

Parazitologické vyšetření vzorků ze spárkaté zvěře provedené v roce 2020 slouží pro cílené antiparazitární ošetření spárkaté zvěře v roce 2021.

Podmínky pro cílené antiparazitární ošetření v roce 2021
 • Vzorky k parazitologickému vyšetření jsou odebírány výhradně z ulovené nebo uhynulé spárkaté zvěře; nelze odebírat vzorky z prostředí.
 • Pro průkaz plicních a gastrointestinálních parazitů se odebírá vzorek trusu z konečníku ulovené / uhynulé spárkaté zvěře; označený vzorek s řádně vyplněnou objednávkou laboratorního vyšetření se odesílá výhradně do Státních veterinárních ústavů (SVÚ).
 • Pro průkaz motolic se odebírá vzorek trusu z konečníku ulovené / uhynulé spárkaté zvěře případně postižené orgány (játra, plíce); označený vzorek s řádně vyplněnou objednávkou laboratorního vyšetření se odesílá výhradně do SVÚ. Je možný i přímý průkaz motolic v orgánech provedený soukromým veterinárním lékařem.
 • Pro průkaz střečkovitosti stačí nález vývojových stádií střečků.
 • Uživatel honitby musí zajistit parazitologické vyšetření minimálně u 30 % veškeré ulovené spárkaté zvěře.
 • Každá skupina parazitóz (střečkovitost, motoličnatost, plicní a gastrointestinální parazitózy) musí být hodnocena samostatně.
 • Pozitivní výsledek parazitologického vyšetření musí být pro danou skupinu parazitóz minimálně u 30 % vyšetřených vzorků.
 • Pro účely cíleného antiparazitárního ošetření spárkaté zvěře je pozitivním výsledkem parazitologického vyšetření:
  • v případě plicních a gastrointestinálních parazitů pozitivní koprologické vyšetření hodnocené +++ nebo ++++ (hodnotí a potvrzuje výhradně SVÚ)
  • v případě motolic pozitivní koprologické vyšetření hodnocené +++ nebo ++++ (hodnotí a potvrzuje výhradně SVÚ) nebo přímý průkaz motolic v orgánech (hodnotí a potvrzuje SVÚ nebo soukromý veterinární lékař)
  • v případě střečkovitosti nález jakéhokoli vývojového stádia střečků (hodnotí a potvrzuje SVÚ, soukromý veterinární lékař nebo proškolená osoba).
Postup při použití antiparazitárních přípravků u spárkaté zvěře v roce 2021

Uživatel honitby, který se na základě splnění výše uvedených podmínek rozhodne pro cílené antiparazitární ošetření spárkaté zvěře, je povinen:

 • Nejpozději do 8. 1. 2021 písemně podat na místně příslušnou krajskou veterinární správu žádost o povolení použití antiparazitárních přípravků. Žádost musí obsahovat minimálně tyto údaje:
  1. Identifikační údaje uživatele honitby (jméno, adresa, telefon, případně e-mail).
  2. Identifikační údaje honitby a katastrálního území, v nichž bude antiparazitární ošetření spárkaté zvěře provedeno (název a identifikační číslo honitby, název a identifikační číslo katastrálního území) včetně GPS souřadnic místa předkládání léčivého přípravku.
  3. Údaje dokládající splnění podmínek pro použití antiparazitárních přípravků (počet ulovené spárkaté zvěře v roce 2020, potvrzení o provedených parazitologických vyšetřeních a pozitivních nálezech).
  4. Parazitózu (skupinu parazitóz), proti které bude léčivý přípravek aplikován.
  5. Název léčivého přípravku, který bude pro cílené antiparazitární ošetření použit a jeho ochrannou lhůtu.
  6. Množství léčivého přípravku, který bude pro cílené antiparazitární ošetření použit.
  7. Druh, kategorie, počet a hmotnost zvěře, u které bude léčivý přípravek použit; výpočet potřebné dávky léčivého přípravku, který bude pro cílené antiparazitární ošetření použit.
  8. Doba, ve které bude léčivý přípravek použit
  9. Způsob předkládání léčivého přípravku.
  10. Seznam všech sousedících honiteb; v případě, že honitba sousedí se státní hranicí, je nutné uvést tuto skutečnost včetně uvedení konkrétního sousedícího státu.
  11. Identifikační údaje soukromého veterinárního lékaře (SVL), pod jehož odpovědností bude léčivý přípravek použit (jméno, příjmení, místo podnikání, IČO, registrační číslo SVL přidělené mu Komorou veterinárních lékařů ČR).
 • Informovat všechny uživatele sousedních honiteb včetně přeshraničních a místně příslušný orgán státní správy myslivosti o použití léčivého přípravku minimálně 14 dní před jeho použitím.
 • Zajistit aplikaci léčivého přípravku tak, aby byla minimalizována možnost jeho konzumace prasaty divokými.

Antiparazitární přípravky lze použít pouze v termínu od 1. 2. 2021 do 21. 2. 2021. V honitbách, které jsou ve smyslu zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, oborou nebo jejichž uživatelé provozují přezimovací objekty pro volně žijící spárkatou zvěř, lze použít antiparazitární přípravky v průběhu celého roku.

Část IV.
Program sledování aviární influenzy u drůbeže a volně žijících ptáků

EpF650 AVIÁRNÍ INFLUENZA – volně žijící ptáci – pitva, VyLa – virologické vyšetření (PCR)

Pasivní dozor – virologické vyšetření vzorků odebraných od nalezených nemocných nebo uhynulých ptáků. Odebírá se celý pták nebo kloakální a tracheální/orofaryngeální výtěry (tzn. z 1 kusu 2 výtěry).

Část V. Výše příspěvků poskytovaných chovatelům na povinné preventivní a diagnostické úkony uvedené v části I.

Laboratorní vyšetření uvedená v části I. provedená ve státních veterinárních ústavech a laboratořích, kterým SVS vydala povolení k provádění veterinárně laboratorní diagnostické činnosti (Výzkumný ústav včelařský v Dole, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.), jsou plně hrazena ze státního rozpočtu.

 • Zástřelné, nálezné u lišek – ks 380,-
 • Nálezné u divokých prasat – ks 2000,-
 • Nálezné u zajíců – ks 150,-
 • Odběr kloakálních výtěrů při podezření na aviární influenzu – 20 vzorků 200,-
 • Odběr tracheálních/orofaryngeálních výtěrů při podezření na aviární influenzu – 20 vzorků 200,-
 • Zástřelné u divokých prasat v oblasti s intenzivním odlovem – ks 2000,-
 • Nálezné u divokých prasat v oblasti s intenzivním odlovem – ks 3000,-
 • Zástřelné u divokých prasat v zamořené oblasti určené mimořádnými veterinárními opatřeními vydanými v souvislosti s výskytem afrického moru prasat – ks 3000,-
 • Nálezné u divokých prasat v zamořené oblasti určené mimořádnými veterinárními opatřeními vydanými v souvislosti s výskytem afrického moru prasat – ks 5000,-

Opatření obecné povahy je zveřejněno i v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce Ministerstva zemědělství.

Soubory ke stažení

Přejít na začátek