Novinky ve finančních příspěvcích

Dne 22. června 2020 schválila vláda České republiky novelu nařízení vlády č. 30/2014 Sb., kterou dochází v pravidlech pro finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti k menším změnám platným ihned od 1. července 2020 a k významným změnám platným od 1. září 2020, kdy začíná pro myslivecké příspěvky nové období, za které je žádost podávána.

Změny platné od 1. 7. 2020

V souladu s vymezením působnosti orgánů státní správy myslivosti v § 57 odst. 5 zákona o myslivosti dochází v úvodních ustanoveních nařízení vlády č. 30/2014 Sb. k úpravě ve vymezení podacího místa pro žádosti o finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti. Pokud byl předmět finančního příspěvku splněn na pozemcích v národních parcích, je podacím místem Ministerstvo životního prostředí (odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny). Pokud byl předmět finančního příspěvku splněn na pozemcích určených pro obranu státu, je podacím místem Ministerstvo zemědělství (odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství). V případě splnění předmětu finančního příspěvku na ostatních pozemcích zůstává nadále podacím místem příslušný krajský úřad. Pro žádost o finanční příspěvky poskytované uživatelům honiteb (tzv. dotační program G) je pak příslušný ten krajský úřad, v jehož územní působnosti leží největší část honitby žadatele. Pro žádost o finanční příspěvky poskytované vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců (tzv. dotační program K) je příslušný ten krajský úřad, v jehož územní působnosti leží místo pobytu žadatele. V souladu s těmito novými ustanovení  novela rovněž upřesňuje, který orgán státní správy myslivosti se má účastnit sčítání zvěře po jejím uzavření v přezimovací obůrce, nebo obdobně vypouštění ohrožených druhů zvěře či zajíce polního do honitby.

Změny platné od 1. 9. 2020

S počátkem nového období, za které je žádost o myslivecké příspěvky podávána, dochází zejména k zavedení nového příspěvku na chladicí zařízení pro ulovenou zvěř, k obnovení finančního příspěvku na použití dravců v ochraně rostlin a k zavedení povinnosti sestavit žádost elektronicky.

U příspěvku na políčka pro zvěř se ruší požadavek na aspoň 6 m vzdálenost mezi jednotlivými políčky pro zvěř. U příspěvku na odchytová zařízení konstruovaná jako kovová klec je zrušen požadavek na vybavení klece přítlačnou posuvnou stěnou (nadále platí požadavek na vybavení klece zařízením pro přenos signálu o jejím uzavření). U příspěvku na oborní chovy vzácných druhů nebo poddruhů zvěře je zrušen požadavek na vedení evidence chovaných jedinců. U všech příspěvků, pro něž je vyžadováno čestné prohlášení uživatele honitby o souhlasu vlastníků příslušných pozemků s umístěním mysliveckých zařízení či výsadbou v rámci ozeleňování krajiny, dochází k doplnění nájemců a pachtýřů mezi subjekty, o jejichž souhlasu vystavuje uživatel honitby čestné prohlášení. V tomto smyslu je potřeba upravit formulaci dosud používaných prohlášení a zejména se na souhlasu uvedených subjektů hospodařících na honebních pozemcích reálně dohodnout.

U příspěvku na snižování početních stavů prasete divokého se počínaje novým příspěvkovým obdobím začne používat pětiletý průměr odlovu místo dosavadního tříletého průměru. Nově ale bude příspěvek poskytován pouze na jedince dohledatelné v příslušné evidenci Státní veterinární správy díky správnému názvu, evidenčnímu číslu honitby a správnému označení plomby. Pokud budou uživatelé honiteb do objednávky laboratorního vyšetření nadále místo honitby uvádět katastrální území nebo nesprávné označení (neplatný název či evidenční číslo) honitby, poskytovatelé příspěvků u žádosti o příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého v příslušných honitbách zamítnou.

K významnější změně došlo rovněž u příspěvku na výsadbu plodonosných dřevin mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa. Dosavadní výčet podporovaných dřevin neuváděl např. keře vhodné ke zvyšování úživnosti honiteb a opomíjel některé méně časté „příbuzné“ vyjmenovaných dřevin. Počínaje 1. září 2020 jsou proto podporovány všechny druhy dřevin v rámci rodů: bez, brslen, dřín, dřišťál, hloh, hlohyně, hrušeň, jabloň, jeřáb, jírovec, kaštanovník, líska, morušovník, ořešák, pámelník, ptačí zob, rakytník, růže, slivoň a srstka (jde se o současné taxonomické názvy, zahrnující samozřejmě i druhy pod často odlišnými lidovými nebo regionálními názvy).

Finanční příspěvek na použití dravců v ochraně rostlin

Ministerstvo zemědělství na kalamitně se zvyšující počty hrabošů na zemědělské půdě reaguje řadou opatření, mj. i obnovením příspěvku na použití dravců v ochraně rostlin podle § 40 nařízení vlády č. 30/2014 Sb. Podle uvedeného ustanovení se uživatelům honitby poskytuje příspěvek na instalaci podložek nebo budek pro dravce, a rovněž příspěvek na rozmisťování loveckých stanovišť (berliček) na zemědělské půdě. Příspěvek na instalaci podložek nebo budek pro dravce je poskytován sazbou 150 Kč/ks a na počet nepřevyšující 1 kus na každých 100 ha honitby. Příspěvek na rozmisťování loveckých stanovišť (berliček) na zemědělskou půdu je poskytován sazbou 40 Kč/ks a na počet nepřevyšující 5 ks na každý hektar zemědělské půdy v honitbě.

Finanční příspěvek na chladicí zařízení pro ulovenou zvěř

Předmětem nového příspěvku podle § 41d nařízení vlády č. 30/2014 Sb. je nákup a zprovoznění chladicího zařízení pro uchování ulovené zvěře ve visu, přičemž ke splnění předmětu příspěvku má dojít až po 1. září 2020 (předkládané doklady k nákupu a zprovoznění chladicího zařízení nemohou být starší). Příspěvek není poskytován sazbou, ale ve výši 50 % skutečně vynaložených přímých nákladů na pořízení a instalaci chladicího zařízení; nejvýše může příspěvek činit 40 000 Kč. Příspěvek je poskytován v režimu de minimis, proto žadatel k žádosti o příspěvek přikládá příslušné prohlášení podle přílohy č. 4 v rámci formuláře žádosti (příloha č. 9 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.). Dále je k žádosti nutné přiložit prosté kopie účetních nebo daňových dokladů vztahující se k nákupu a zprovoznění chladicího zařízení, doložení fotodokumentace chladicího zařízení (nebo stavby obsahující chladicí zařízení) s jeho zobrazením ze tří stran a rovněž fotodokumentaci výrobního štítku chladicího zařízení. V rámci jedné honitby je příspěvek poskytován jednou za 5 let.

Elektronické sestavování žádosti

S ohledem na nárůst agendy příspěvků na vybrané myslivecké činnosti po 1. listopadu 2018 a dále i po 1. září 2020 je nutné, aby žádosti o uvedené příspěvky byly sestavovány elektronicky, jak u obdobných příspěvků na hospodaření v lesích již činí i drobní vlastníci lesů. Výhodou elektronického sestavení žádosti je průběžná kontrola uváděných údajů, která snižuje rozsah odstraňování vad žádostí vyžadujících intenzivní spolupráci poskytovatele a žadatele. Žádosti o příspěvky poskytované uživatelům honiteb (dotační program G), i žádosti o příspěvky poskytované vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců (dotační program K), budou žadatelé po 1. září 2020 sestavovat v tzv. modulu pro žadatele, který bude pro žadatele připraven na adrese EAGRI.CZ/PRISPEVKY.MYSLIVOST. Pro práci v modulu žadatel potřebuje uživatelský účet, přičemž pro tuto agendu stačí uživatelský účet s omezeným přístupem, který se zřizuje prostřednictvím e-mailu (bližší informace rovněž na uvedené adrese). V rámci uživatelského účtu je možné připravit žádost za jakýkoliv subjekt a rovněž připravit neomezený počet žádostí (uživatelský účet není vázán na uživatele honitby či na honitbu). Po sestavení a kontrole žádosti je nutné data žádosti odeslat příslušným tlačítkem podacímu místu.  Po odeslání dat je možné žádost zobrazit k tisku bez ochranného vodoznaku. Vytištěnou žádost je nadále nutné opatřit požadovanými podpisy a přílohami a doručit příslušnému podacímu místu osobně, poštou nebo datovou zprávou nebo e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem. Pokud v žádosti po odeslání dat potřebuje žadatel provést změnu, je možné před převzetím žádosti podacím místem žádost převzít zpět a po opravě data žádosti opět odeslat podacímu místu (po převzetí žádosti podacím místem je toto zpětvzetí možné jen se souhlasem podacího místa). Každou takovou opravou žádosti se mění její obsah a číslo verze, je proto potřeba ji vytisknout a doručit podacímu místu znovu.

Závěrem

Všechny informace k příspěvkům na vybrané myslivecké činnosti jsou k dispozici prostřednictvím jednoduchého odkazu EAGRI.CZ/PRISPEVKY.MYSLIVOST, který žadatele přesměruje na příslušné stránky v rámci portálu eAGRI.CZ. Na stránkách je k dispozici příručka pro žadatele, vzorové formuláře žádostí a další informace k finančním příspěvkům. Ve čtvrtém čtvrtletí 2020 bude na této adrese zveřejněn odkaz na modul pro žadatele.

Průběžnými úpravami pravidel pro poskytování finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti se zvýší objem finančních příspěvků, který za rok 2018 činil (za dotační programy G a K) celkem 12,7 mil. Kč. Za rok 2019 zejména v důsledku zavedení příspěvků na snižování početních stavů kormorána velkého a prasete divokého činí objem příspěvků celkem již 38,8 mil. Kč (opět dohromady za dotační programy G a K). Pro aktuálně zaváděné změny v pravidlech pro myslivecké příspěvky je odhadován rozpočtový dopad počínaje rokem 2021 v řádu jednotek milionů korun.

Sekce lesního hospodářství Ministerstva zemědělství

Přejít na začátek