Novinky

„Raději hledejme shodu,“ říká šéf myslivců

Má-li dojít ke změnám v zákoně o myslivosti, musí jít o změny potřebné, odborně diskutované, přínosné pro zvěř i krajinu a chránící myslivost jako kulturní dědictví. Taková je reakce předsedy Českomoravské myslivecké jednoty Jiřího Janoty na programové prohlášení nové vlády premiéra Petra Fialy.

V minulém týdnu zveřejnila nová vláda své programové prohlášení, jehož součástí je i plán pro změny v oboru myslivosti. Vláda slibuje posílit „pravomoci vlastníků půdy a hospodářů v organizaci honiteb. Včasné řešení problémů s přemnoženou zvěří či škůdci uchrání krajinu před většími škodami a ušetří veřejné peníze.“

„Vláda tímto slibem řeší neexistující problém, který je jen produktem dlouhodobé dezinformační kampaně několika nátlakových ochranářských organizací a malých organizací vlastníků půdy, lesníků anebo zemědělců,“ vysvětluje Jiří Janota, předseda Českomoravské myslivecké jednoty. „Vlastníci mají již podle současného zákona maximální možné pravomoci v organizaci honiteb, pouze jich nevyužívají. Nelze tedy tvrdit, že práva vlastníků nejsou dostatečně chráněna a požadovat jejich posílení. Vláda naopak vůbec nezmiňuje zvěř, která je součástí národního přírodního bohatství,“ dodává Jiří Janota.

Vlastníci půdy se dnes mohou svobodně rozhodnout, jestli honitbu za účelem výkonu práva myslivosti pronajmou, nebo v ní budou hospodařit po svém. Pokud se rozhodnou ji pronajmout, mají možnost smluvně si určit podmínky a vymáhat jejich dodržování. „To, že někteří vlastníci, coby silnější strana, nevyužívají již existujících práv a sami si určují podmínky, které jim následně nevyhovují, nemůže být ve vyspělé demokracii důvodem změny zákona,“ hodnotí opodstatnění vládního plánu Jiří Janota.

Jednou z možných oblastí posílení pravomocí vlastníků půdy a hospodářů, které nátlakové neziskové organizace dlouhodobě požadují, je zmenšení minimální výměry honitby. V něm hrstka středně velkých vlastníků cítí příležitost vytvořit si vlastní panské honitby. Takový krok by však jednoznačně šel proti zájmům (welfare) volně žijící zvěře i proti zájmům státu na její ochraně, coby součásti národního přírodního bohatství.

Minimální výměra honitby je již dnes na samém minimu toho, co odpovídá životním nárokům zvěře. Pro některé druhy je dokonce již dnes příliš malá. Se zvěří nelze hospodařit na malých rozlohách, nebo dokonce pozemcích individuálních vlastníků. Zvěř i chování vlastníků k ní by se tak vymkly jakékoli kontrole. Statistiky z okolních států ukazují, že čím menší jsou honitby, tím více je zvěře. To je v rozporu se snahou stavy zvěře snížit tam, kde je to potřeba v zájmu obnovy lesních porostů.

Pozemky jednotlivých vlastníků se za účelem hospodaření se zvěří historicky spojují do honiteb, o kterých vlastníci rozhodují dle demokratických zásad. Je pochopitelné, že vlastníci, kteří skončí v menšině, se mohou cítit nespokojení, nelze ale hovořit o nepřiměřeném omezování vlastnických práv. Ústavní soud již v minulosti rozhodl, že zájem na ochraně zvěře, coby přírodního bohatství, je přiměřeným zásahem do vlastnických práv. Vlastníci jsou povinni toto omezení strpět.

Českomoravská myslivecká jednota, coby největší myslivecká organizace sdružující 55 000 členů a zastupující 87 000 petentů loňské petice za zachování spolkové myslivosti, plně podporuje potřebu mysliveckou legislativu vhodným způsobem modernizovat. K případným změnám je ale potřeba přistupovat po objektivním vyhodnocení jejich potřebnosti, po odborné diskuzi, na základě faktů, a ne dojmů nátlakových organizací. Především ale s ohledem na ochranu zvěře a spolkové myslivosti, coby nehmotného kulturního dědictví.

„Že je ČMMJ konstruktivním partnerem, prokázala svou podporou vládního návrhu novely zákona o myslivosti v minulém volebním období. Její projednávání, a nakonec neschválení bohužel plně ukázaly, proč je k tak složité a odborné legislativě, jako je ta myslivecká, potřeba co nejširší diskuze, dobrá vůle a shoda,“ uzavírá Jiří Janota.

Doplňující odkazy:
ČMMJ stojí za vládním návrhem zákona o myslivosti
Českou myslivost nedáme!
ČMMJ je hlasem českých myslivců
Návrh zákona o myslivosti vyváží zájmy zvěře a lesa