Den: <span>13. 7. 2019</span>

Jak danit zástřelné a odevzdávání vzorků na SVS

Člen ČMMJ vykonává právo myslivosti nikoliv podnikatelským způsobem (§ 7) ani jako zaměstnanec (§ 6). Vyloučili jsme tedy příjmy podle § 6 a § 7 ZDP (zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.). Typově jeho příjem nespadá pod § 8 (příjmy z kapitálového majetku) ani § 9 (příjem z nájmu). Příjem z této činnosti je příjmem podle § 10 odst. 1 …

Číst dál

Spolky a EET

Dne 20. 4. 2017 se konala v kongresovém centru TOP Hotel Praha odborná konference Ministerstva financí a Finanční správy České republiky s názvem „Venkovské spolky a EET – otázky a odpovědi“. Pracovníci ekonomického oddělení ČMMJ se konference zúčastnili a připravili pro naše členy přehlednou zprávu, kterou naleznete v přiloženém dokumentu.

Číst dál

Jak postupovat při inventarizaci

Vzhledem k tomu, že povinnost inventarizace majetku a závazků je zakotvena v zákoně o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění, přináší ČMMJ vzor vnitřního předpisu, který popisuje proces inventarizace. Dokument naleznete v příloze.

Číst dál

Návody pro podvojné účetnictví

Myslivecký pobočný spolek jako organizační složka Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ), povede účetnictví v souladu zákona 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a ve znění opatření vyhlášky v platném znění 324/2015 Sb. Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016. Tímto opatřením se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro spolky, občanská sdružení, jejichž předmětem činnosti je jiná než výdělečná činnost. Více v přílohách.

Číst dál

Návody pro jednoduché účetnictví

Pravidla Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. o poskytnutí části neinvestiční dotace z MZe ze státního rozpočtu na rok 2018 na své pobočné spolky. Dne 1. 1. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 221/2015 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ). Tato novela se výrazným způsobem dotýká i spolků, pobočných spolků (dále jen „spolky“) a dalších subjektů, které jsou oprávněny podle § 1f …

Číst dál

Veřejný rejstřík a okresní myslivecké spolky

V přiložených dokumentech naleznete přílohy k žádosti o změnu údajů ve veřejném rejstříku pro Okresní myslivecké spolky, pobočné spolky ČMMJ. Příloha č. 1: Základní údaje pro zápis OMS do spolkového rejstříku Příloha č. 2: Prohlášení pobočného spolku jako vlastníka nemovitosti, v níž je umístěno sídlo pobočného spolku Příloha č. 3: Prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s umístěním sídla pobočného spolku Příloha č. 4: Prohlášení …

Číst dál