Finanční příspěvky na myslivecké hospodaření

O finanční příspěvky lze zažádat na základě nařízení vlády číslo 30/2014 Sb. Všem uživatelům honiteb připomínáme možnost podat žádosti na vybrané myslivecké činnosti:

  • zlepšování životního prostředí zvěře,
  • podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního,
  • oborní chovy vzácných druhů nebo poddruhů zvěře,
  • veterinární antiparazitární přípravky,
  • zjišťování nákaz v chovech zvěře,
  • ulovení kormorána velkého,
  • ulovení prasete divokého,
  • ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin,
  • vlastníci loveckých psů a loveckých dravců získávají finanční příspěvky na chov a výcvik.

Změny platné od roku 2020

V minulém roce došlo k několika změnám a dalším možnostem finančních příspěvků, které jsou platné i nadále.

Vymezení podacího místa pro žádosti o finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti

Předmět finančního prostředkuPodací místo
  na pozemcích národních parkůMinisterstvo životního prostředí (odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny)
na pozemcích určených pro obranu státuMinisterstvo zemědělství (odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství)
na ostatních pozemcíchpříslušný krajský úřad

Pro žádost o finanční příspěvky poskytované uživatelům honiteb (tzv. dotační program G) je pak příslušný ten krajský úřad, v jehož územní působnosti leží největší část honitby žadatele. Pro žádost o finanční příspěvky poskytované vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců (tzv. dotační program K) je příslušný ten krajský úřad, v jehož územní působnosti leží místo pobytu žadatele. V souladu s těmito novými ustanovení novela rovněž upřesňuje, který orgán státní správy myslivosti se má účastnit sčítání zvěře po jejím uzavření v přezimovací obůrce, nebo obdobně vypouštění ohrožených druhů zvěře či zajíce polního do honitby.

Příspěvek na chladící zařízení pro ulovenou zvěř

Předmětem příspěvku podle § 41d nařízení vlády č. 30/2014 Sb. je nákup a zprovoznění chladicího zařízení pro uchování ulovené zvěře ve visu. Příspěvek není poskytován sazbou, ale ve výši 50 % skutečně vynaložených přímých nákladů na pořízení a instalaci chladicího zařízení; nejvýše může příspěvek činit 40 000 Kč. Příspěvek je poskytován v režimu de minimis, proto žadatel k žádosti o příspěvek přikládá příslušné prohlášení podle přílohy č. 4 v rámci formuláře žádosti (příloha č. 9 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.). Dále je k žádosti nutné přiložit prosté kopie účetních nebo daňových dokladů vztahující se k nákupu a zprovoznění chladicího zařízení, doložení fotodokumentace chladicího zařízení (nebo stavby obsahující chladicí zařízení) s jeho zobrazením ze tří stran a rovněž fotodokumentaci výrobního štítku chladicího zařízení. V rámci jedné honitby je příspěvek poskytován jednou za 5 let.

Snižování početních stavů prasete divokého

Od minulého roku se počítá pětiletý průměr odlovu místo tříletého průměru. Příspěvek je poskytován pouze na jedince dohledatelné v příslušné evidenci Státní veterinární správy díky správnému názvu, evidenčnímu číslu honitby a správnému označení plomby. Pokud uživatelé honiteb budou do objednávky laboratorního vyšetření nadále místo honitby uvádět katastrální území nebo nesprávné označení (neplatný název či evidenční číslo) honitby, poskytovatelé příspěvků u žádosti o příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého v příslušných honitbách zamítnou.

Příspěvek na výsadbu plodonosných dřevin mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa

Před zářím 2020 výčet podporovaných dřevin neuváděl např. keře vhodné ke zvyšování úživnosti honiteb a opomíjel některé méně časté „příbuzné“ vyjmenovaných dřevin. V současnosti jsou podporovány všechny druhy dřevin v rámci rodů: bez, brslen, dřín, dřišťál, hloh, hlohyně, hrušeň, jabloň, jeřáb, jírovec, kaštanovník, líska, morušovník, ořešák, pámelník, ptačí zob, rakytník, růže, slivoň a srstka (jde se o současné taxonomické názvy, zahrnující samozřejmě i druhy pod často odlišnými lidovými nebo regionálními názvy).

Finanční příspěvek na použití dravců v ochraně rostlin

Ministerstvo zemědělství poskytuje příspěvek na použití dravců v ochraně rostlin podle § 40 nařízení vlády č. 30/2014 Sb. Podle uvedeného ustanovení se uživatelům honitby poskytuje příspěvek na instalaci podložek nebo budek pro dravce, a rovněž příspěvek na rozmisťování loveckých stanovišť (berliček) na zemědělské půdě. Příspěvek na instalaci podložek nebo budek pro dravce je poskytován sazbou 150 Kč/ks na počet nepřevyšující 1 kus na každých 100 ha honitby. Příspěvek na rozmisťování loveckých stanovišť (berliček) na zemědělskou půdu je poskytován sazbou 40 Kč/ks na počet nepřevyšující 5 ks na každý hektar zemědělské půdy v honitbě.

Zrušené požadavky

U příspěvku na políčka pro zvěř se zrušil požadavek na aspoň 6 m vzdálenost mezi jednotlivými políčky pro zvěř. U příspěvku na odchytová zařízení konstruovaná jako kovová klec se zrušil požadavek na vybavení klece přítlačnou posuvnou stěnou (nadále platí požadavek na vybavení klece zařízením pro přenos signálu o jejím uzavření). U příspěvku na oborní chovy vzácných druhů nebo poddruhů zvěře byl zrušen požadavek na vedení evidence chovaných jedinců.

Řádné podání žádostí

Žádosti o příspěvky poskytované uživatelům honiteb (dotační program G), i žádosti o příspěvky poskytované vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců (dotační program K), žadatelé sestavují v tzv. modulu pro žadatele, který je pro žadatele připraven na adrese EAGRI.CZ/PRISPEVKY.MYSLIVOST. Pro práci v modulu žadatel potřebuje uživatelský účet, přičemž pro tuto agendu stačí uživatelský účet s omezeným přístupem, který se zřizuje prostřednictvím e-mailu (bližší informace rovněž na uvedené adrese). V rámci uživatelského účtu je možné připravit žádost za jakýkoliv subjekt a rovněž připravit neomezený počet žádostí (uživatelský účet není vázán na uživatele honitby či na honitbu). Po sestavení a kontrole žádosti je nutné data žádosti odeslat příslušným tlačítkem podacímu místu.  Po odeslání dat je možné žádost zobrazit k tisku bez ochranného vodoznaku. Vytištěnou žádost je nadále nutné opatřit požadovanými podpisy a přílohami a doručit příslušnému podacímu místu osobně, poštou, datovou zprávou, nebo e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem. Pokud v žádosti po odeslání dat potřebuje žadatel provést změnu, je možné před převzetím žádosti podacím místem žádost převzít zpět a po opravě data žádosti opět odeslat podacímu místu (po převzetí žádosti podacím místem je toto zpětvzetí možné jen se souhlasem podacího místa). Každou takovou opravou žádosti se mění její obsah a číslo verze, je proto potřeba ji vytisknout a doručit podacímu místu znovu.

Informace, kontakty, metodika

Jak a na co získat finanční prostředky, popisuje metodická příručka. Doporučujeme pečlivé nastudování metodických pokynů pro řádné podání žádosti a požadovaných příloh. Všechny informace k příspěvkům na vybrané myslivecké činnosti jsou k dispozici prostřednictvím jednoduchého odkazu EAGRI.CZ/PRISPEVKY.MYSLIVOST, který žadatele přesměruje na příslušné stránky v rámci portálu eAGRI.CZ. Na stránkách je k dispozici příručka pro žadatele, vzorové formuláře žádostí a další informace k finančním příspěvkům. Vzory formulářů a ostatních příloh nejčastěji žádaných mysliveckých činností naleznete na stránkách www.cmmj.cz.

Na toto téma jsme si povídali s Ing. Tomášem Zíkou, Ph.D., z Odboru životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje. Můžete si poslechnout užitečné informace na našem YouTube kanálu.

Soubory ke stažení

Přejít na začátek